Medicina Preventina

Recursos Humans

Cap de secció   1

Facultatius especialistes   4

Facultatiu vinculat a la Universitat de València 1

MIR per any   7        

Infermers en el servei   5

Auxiliars administratius 2

Personal adscrit a la central de esterilització 19

                                                    

Distribució funcional del servei

El Servei de Medicina Preventiva i qualitat assistencial està distribuït en les següents unitats funcionals:

-Vigilància epidemiològica, prevenció i control de riscos associats a l'atenció sanitària.

1ª Planta Pab. B

-Medicina Preventiva Clínica (Consulta Vacunació). 1ª Planta Pab.B

-Qualitat assistencial i seguretat en el Pacient. 3º Planta Pab.B

-Vacunació internacional (H. Malva-rosa).

 

Cartera de Serveis segons àrees d'atenció

1. Àrea de Vigilància, Prevenció i Control d'Infeccions associades a l'assistència:

 

Vigilància d'infeccions relacionades amb l'assistència sanitària.

Participació en estudis de Vigilància de la Infecció Nosocomial.

Prevenció i control d'infeccions per microorganismes multirresistents (MMR)

Actuació front a brots epidèmics.

Gestió de precaucions d'aïllament.

Higiene de mans i antisèpsia.

Participació en la Comissió d'Infeccions o equivalent.

Elaboració de guies, protocols e instruccions de treball.

Consultoria en infecció nosocomial.

Accions específiques per la prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRAS): respiratòries, quirúrgiques, bacterièmies, urinàries, etc.

 

2. Àrea de Qualitat Mediambiental i Higiene:

 

Desinfecció i Antisèpsia.

Bioseguretat ambiental.

Bioseguretat en zones en obres.

Col·laboració en Gestió i supervisió de les activitats de neteja de superfícies.

Col·laboració en Gestió de residus sanitaris.

Col·laboració en Prevenció i tractament de plagues.

Col·laboració amb el servei d'hostaleria en temes d'higiene.

 

3. Àrea d'Esterilització:

 

Direcció facultativa de la Central d'Esterilització.

Elaboració de recomanacions d'esterilització.

Control de traçabilitat.

 

4. Àrea de Medicina Preventiva Clínica:

 

Vacunació i profilaxi de pacients Inmunocompromesos, crònics, etc.

Vacunació de l'adult i de professionals sanitaris.

Vacunació internacional i consells al viatger.

Prevenció i control tuberculosi.

Estudi de contactes i prevenció post-exposició a agents biològics.

Atenció a portadors i pacients colonitzats amb gèrmens multirressistens patògens de risc.

Avaluació de risc biològic en treballadors sanitaris.

 

5. Àrea d'Epidemiologia Clínica i Investigació:

 

Participació en estudis d'investigació.

Avaluació de tecnologies sanitàries.

Assessoria metodològica i recolzament a la investigació.

Estudis de cost-efectivitat.

Sessions bibliogràfiques.

Participació en Events Científics.

Publicacions científiques.

Direcció de Tesis/tesines.

Sol·licitud de beques/ajudes/subvencions.

 

6. Àrea de Docència en Medicina Preventiva:

 

Docència MIR

Formació de Grau, Màster i Doctorat.

Formació continua i continuada.

Participació en formació específica a professionals d'àmbit Comunitari.

Sessions clíniques.

 

7. Àrea de Qualitat Assistencial:

 

Participació en Comissió de Qualitat del Departament o en les estructures de gestió de la qualitat i millora continua de la qualitat assistencial.

Participació en Comissions Hospitalàries.

Assessorament i col·laboració en el disseny i implementació de plans estratègics de qualitat del centre/unitats.

Assessorament i col·laboració en Activitats d'autoavaluació en qualitat del centre/unitats.

Assessorament i col·laboració en Certificació/acreditació del centre/unitats.

Assessorament i col·laboració en l'Estudi i programes de millora de la satisfacció del client intern i extern.

Assessorament i col·laboració en Implementació gestió de processos.

Assessorament i col·laboració en Implementació, difusió, avaluació Guies de Pràctica Clínica (GPC)

Consultoria en metodologia de la qualitat.

Estudis d'utilització de recursos (Estudis d'adequació d'estades i ingressos (AEP); Estudis d'adequació d'estades e ingressos específics d'urgències (PAUH), etc.)

 

8. Àrea de Seguretat Clínica:

 

Assessorament i/o col·laboració en el disseny i implementació del Pla de Seguretat Clínica del Departament.

Participació en Comissió de Seguretat o equivalent.

Implantació i/o participació en el Sistema de Notificació i Registre d'Esdeveniments Adversos.

Vigilància, Prevenció i Control d'esdeveniments adversos.

Col·laboració en la Vigilància d'esdeveniments adversos relacionats amb la medicació.

Participació en les activitats de Vigilància i Avaluació de la seguretat de productes sanitaris.

Prevenció i control d'úlceres per pressió (UPP).

Assessorament i/o col·laboració en el disseny e implementació de programes de millora de Seguretat de Pacients (Check-List quirúrgic, Identificació de pacients, etc.)

Assessoria i participació en Problemes de Seguretat Clínica i en situacions d'alerta Sanitària.

Participació en la gestió de riscos clínics.

 

9. Àrea d'Educació Sanitària i Promoció de la salut:

 

Tallers de formació.

Elaboració i difusió de materials educatius.

Participació en activitats educatives comunitàries.

Consell preventiu en les activitats de consulta.

Assessoria en temes d'Educació i Promoció de la salut.

 

10. Àrea de Cooperació en programes de Salut Pública:

 

Col·laboració amb el Sistema de Vigilància Epidemiològica de Malalties. Declaració obligatòria (EDO): recerca epidemiològica i notificació de malalties EDO i brots epidèmics.

Col.laboració amb la recerca i notificació de malalties d'especial vigilància.

Col.laboració en registres oficials de Salut Pública.

Coordinació amb els Serveis de Salut Pública en inmunoprofilaxi i altres programes de Salut Pública.

Col·laboració en Alertes Sanitàries.