Consell de Salud de Meliana

El Consell de Salut de Zona Bàsica (CSZB ) pretén ser l'Òrgan de participació comunitària, tenint com a objecte: conéixer, orientar, proposar i i informar els programes de salut, així com les activitats sanitàries que realitza l'Equip d'Atenció Primària.

 

Correu de contacte: consell_meliana@gva.es

 

Funcions

Diagnòstic de la situació de salut de Meliana i Barri de Roca, elaborant proposades de millora i projectes d'actuació.

Conéixer i participar en l'elaboració, realització i avaluació dels programes de salut dissenyats per l'equip d'Atenció Primària i totes aquelles accions tendents a millorar el nivell de salut de la comunitat.

 

Composició del Consell:

La composició del Consell de Salut de zona s'ajustarà a les peculiaritats socials i associatives d'aquesta, garantint la seua pluralitat i màxima representativitat social.

Així doncs la distribució dels membres del Consell serà:

 • Coordinador Mèdic o Infermeria que exerceix les funcions de Presidència.
 • Treballador social d'Equip que exerceix de secretari.
  • Un representant per cadascuna de les diferents organitzacions , associacions i moviments associatius, legalment constituïdes:
  • Un representant dels Col·legis: Meliana disposa de 3 guarderies, 3 col·legis i 1 Institut.
  • Un representant Associació de jubilats.
  • Un representant Associació Mestresses de casa.
 • S'ofereix participació a Partits Polítics, així com Associacions Lúdiques.
 • Representants de l'ajuntament.

 

Funcionament del Consell de salut de zona

El Consell de salut elaborarà un reglament de règim intern.

Se celebrarà almenys una reunió ordinària cada tres mesos, prèvia convocatòria de la seua presidència, que inclourà un ordre del dia, amb 15 dies d'antelació, durant els quals es podran ampliar propostes,

Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

La secretària es responsabilitzara d'estendre acta de la reunió i acords, remetent al Consell de Salut de l'Àrea, prèvia supervisió de la presidència.

La seu del Consell serà el Centre de Salut.