Consejo Zona Basica Nazaret

El Consell de Salut de la Zona Bàsica de Natzaret és l'òrgan que fa efectiva la participació de la població en activitats relacionades amb la millora de la salut i la prevenció de la malaltia promoguda per les diferents institucions que s'encarreguen de la sanitat.

La Salut constitueix un recurs imprescindible per a desenvolupar les activitats quotidianes i el nostre projecte personal i social com a persones.

Es pretén fomentar la participació de la població, amb la finalitat que educació i promoció de la salut siga una responsabilitat compartida pels ciutadans i els professionals sanitaris que conviuen en les zones bàsiques de salut, contribuint de manera conjunta a la millora continuada del sistema sanitari.

 

Correu de contacte: consell_nazaret@gva.es

 

Missió:

Coordinar i defensar mitjançant la participació activa aquelles activitats necessàries per al manteniment de la salut i la prevenció de la malaltia de la població adscrita a les nostres zones bàsiques de salut, representant a la comunitat i millorant activament el sistema sanitari aportant valor a la comunitat en general.

 

Visió:

Generar un col·lectiu d'usuaris empoderat i motivat que, en col·laboració amb el personal sanitari siga capaç de:

• Lluitar per un desenvolupament d'activitats centrades i enfocades en les necessitats de la població en matèria d'assistència sanitària.

• Mantindre una actitud crítica, informativa i participativa.

• Promoure un sistema sanitari de qualitat i gratuït amb criteris d'equitat, solidaritat, innovació, eficàcia i eficiència.

• Fomentar la cultura de salut entre la població.

• Treballar pel manteniment d'una assistència sanitària digna.

 

Valors:

Equitat

• Ètica

• Creativitat i innovació

• Compromís

 

Funcions del Consell de salut

1. Conéixer i valorar la situació i funcionament dels EAP.

2. Col·laborar en la determinació dels problemes de salut de la Zones (diagnòstic de salut) i en la detecció de les seues necessitats específiques, així com en l'elaboració de les corresponents propostes de millora i línies d'actuació.

3. Conéixer i valorar els Acords de Gestió anuals dels Equips d'Atenció Primària (EAP).

4. Conéixer i valorar les Memòries anuals dels EAP juntament amb les propostes d'actuació i millora anuals.

5. Promoure i canalitzar la participació de la comunitat en les activitats de promoció i protecció de la salut, i, especialment, d'educació per a la salut.

6. Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris de les ZBS,

7. Conéixer i informar sobre les reclamacions i suggeriments que pogueren presentar-se si la naturalesa de les mateixes així ho aconsellara.

8. Elaborar una Memòria anual de funcionament del Consell.

9. Canalitzar i valorar quantes iniciatives o suggeriments permeten la millora d'atenció i del nivell de salut de les Zones Bàsiques.

10. Proposar i informar sobre qualsevol assumpte que li siga proposat per les Prefectures de les Zones Bàsiques o per les institucions amb responsabilitat sanitària en la mateixes.

 

Constitució, composició i funcionament del Consell de Salut

La direcció d'Atenció Primària del Departament serà la responsable d'iniciar el procés de constitució del Consell de Salut.

 

Per a la Constitució del Consell de Salut es farà publicitat durant el mes anterior a la data de constitució pels mitjans a l'abast del Centre (els taulons de les dependències del Centre de Salut, en els Centres de Majors, a les Escoles i les farmàcies de la zona, la web del Centre, convidant a assistir a les persones interessades.

 

En aqueixa primera reunió de constitució s'hauran d'exposar les finalitats del Consell de Salut i suggerir un Pla Inicial d'Activitats.

 

Entre els assistents a la reunió de constitució s'elegiran un president i un secretari d'entre els professionals del Centre de Salut i els usuaris adscrits al mateix (preferentment un dels càrrecs serà un professional i l'altre un usuari).

 

Aquests càrrecs tindran una duració de tres anys. Transcorregut aquest termini el Consell sol·licitarà la renovació de les designacions corresponents.

 

Fins que es legisle sobre els Consells de Salut de Zona Bàsica, a les reunions del Consell pot assistir qualsevol persona major d'edat, a títol personal o en representació d'una associació o Institució Pública.

 

El Consell de Salut es reunirà, en sessió ordinària, cada 3 mesos, podent-se reunir amb caràcter extraordinari sempre que ho convoque el seu president a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres.