consell de salut zona básica

El Consell de Salut de la Zona Bàsica és un òrgan que fa efectiva la participació de la població adscrita a través dels seus representants, en les activitats relacionades amb la salut promogudes per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i desenvolupades pels treballadors del Centre de Salut.

 

Es pretén així impulsar el protagonisme de la pròpia comunitat amb la finalitat de que la promoció i l'educació de la salut siguen principalment una responsabilitat compartida pels ciutadans i els professionals sanitaris que conviuen a la Zona Bàsica de Salut.

 

Funcions del Consell de salut

  1. Conèixer i valorar els Acords de Gestió anuals de l'Equip d'Atenció Primària (EAP).
  2. Conèixer i aprovar la Memòria del EAP de l'any anterior.
  3. Conèixer i valorar la situació i funcionament del EAP.
  4. Canalitzar i promoure la participació de la comunitat en les activitats de promoció i protecció de la salut, i, especialment, d'educació per a la salut.
  5. Col·laborar en la determinació dels problemes de salut de la Zona i en la detecció de les seues necessitats específiques, així com en l'elaboració de les corresponents propostes de millora i projectes d'actuació.
  6. Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris de la ZBS, coneixent i informant les reclamacions i suggeriments que poguessin presentar-se si la naturalesa de les mateixes així ho aconsellés.
  7. Canalitzar i valorar quantes iniciatives o suggeriments permetin la millora d'atenció i del nivell de salut de la Zona Bàsica.
  8. Proposar i informar sobre qualsevol assumpte que li siga proposat per la Prefectura de Zona Bàsica o per les institucions amb responsabilitat sanitària a la Zona Bàsica de Salut.
  9. Valorar i aprovar les propostes d'actuació del EAP per a l'any següent.
  10. Elaborar una Memòria anual de funcionament del CSZB.

 

En un moment posterior del seu desenvolupament podria també ampliar les seues funcions a:

a) Conèixer i participar en l'elaboració del diagnòstic de la situació de salut de la zona, identificant a més els actius per a la salut que permetin ajudar a augmentar el benestar i reduir les inequidades en salut.

b) Col·laborar en la determinació dels problemes prioritaris de salut de la zona i en la detecció de les seues necessitats específiques, així com en l'elaboració de les corresponents propostes de millora i projectes d'actuació.

c) Conèixer i participar en l'elaboració, realització i avaluació dels programes de salut dissenyats per l'equip d'atenció primària.

d) Participar en l'elaboració, desenvolupament, i execució dels programes de salut i de totes aquelles accions tendents a millorar el nivell de salut de la comunitat.

i) Contribuir al desenvolupament i execució de totes aquelles accions relacionades amb la informació sanitària, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia amb un enfocament comunitari

f) Conèixer l'evolució dels recursos estructurals,humans i economicofinancers destinats a garantir l'assistència sanitària de la zona bàsica de salut i valorar el grau d'eficiència en la seua aplicació.

g) Informar l'avantprojecte del Pla de Salut d'àrea i remetre-ho al Consell de Salut del departament.

h) Informar i conèixer qualssevol altres assumptes que li siguen proposats pel Coordinador de l'equip d'atenció primària o per qualsevol altre òrgan directiu de la Consellería competent en matèria de salut i serveis sanitaris o per qualsevol membre del Consell de Salut.

i) Participar en qualsevol altra actuació plantejada per la Consellería competent en matèria de salut i serveis sanitaris o que el propi Consell com a tal suggereixi i siga autoritzada prèviament per l'adreça d'atenció primària.

k) Proposar l'adopció de quantes mesures milloren el funcionament i atenció prestats pels serveis sanitaris i, si escau, la creació d'altres nous.