Consejo Salud Zona Massamagrell

Consell de salut zona bàsica Massamagrell

El Consell de salut de la Zona Bàsica és un òrgan que fa efectiva la participació de la població adscrita a través dels seus representants, en les activitats relacionades amb la salut promogudes per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica i desenvolupada pels treballadors del centre de salut.

Estarà format per representants de l'Administració local, dels professionals i dels treballadors sanitaris, així com també de la població usuària

Es pretén així impulsar el protagonisme de la pròpia comunitat, com a part activa i necessària, amb la finalitat que la promoció i l'educació de la salut siguen principalment una responsabilitat compartida pels ciutadans i professionals sanitaris que conviuen en la Zona Bàsica de salut, per al disseny, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques de salut local.

 

Correu de contacte: consell_massamagrell@gva.es

 

Funcions del Consell de salud de zona básica

1. Conéixer la memòria del EAP de l'any anterior.

2. Conéixer i valorar la situació i funcionament del EAP.

3. Conéixer i participar en l'elaboració, desenvolupament, execució i avaluació dels programes de salut dissenyats per l'equip d'AP, i de totes aquelles accions tendents a millorar el nivell de salut de la comunitat

4. Conéixer i participar en l'elaboració de diagnòstic de la situació de salut de la zona, identificant a més els actius per a la salut que permeten ajudar a augmentar el benestar i reduir les inequitats en salut.

5. Canalitzar i promoure la participació de la comunitat en les activitats de promoció i protecció de la salut, i especialment, d'educació per a la salut.

6. Col·laborar en la determinació dels problemes de salut de la Zona i en la detecció de les seues necessitats específiques, així com en l'elaboració de les corresponents propostes de millora i projectes d'actuació.

7. Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris del la ZBS, coneixent i informant de les reclamacions i suggeriments que pogueren presentar-se si la naturalesa de les mateixes així ho aconsellara.

8. Canalitzar i valorar quantes iniciatives o suggeriments permeten la millora de l'atenció i del nivell de salut de la Zona Bàsica.

9. Contribuir al desenvolupament i execució de totes aquelles accions relacionades amb la informació sanitària, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia amb un enfocament comunitari

10. Estudiar i informar qualsevol assumpte que li siga proposat per la Prefectura de Zona Bàsica o per les institucions amb responsabilitat sanitària en la Zona Bàsica de Salut.

11. Valorar i aprovar les propostes d'actuació del EAP per a l'any següent.

12. Elaborar una memòria anual de funcionament del CSZB.

 

Composició del Consell de Salut de zona bàsica.

El Consell de salut estarà format per:

 • Cap/a zona bàsica de salut
 • Coordinador/a d'infermeria de la zona bàsica de salut
 • Treballador/a social de l'equip de la zona bàsica de salut
 • Referent administratiu de la zona bàsica de salut
 • Representants de les àrees de Sanitat, Esports, Educació i de Serveis socials de l'Ajuntament de Massamagrell i de Pobla de Farnals.
 • Treballador/a de serveis socials d'Ajuntament de Massamagrell i Pobla de Farnals.
 • Assessor/a jurídica de l'Ajuntament de Massamagrell i Assessor/a jurídica Mancomunitat L´Horta Nord.
 • Centre municipal d'Infància i joventut de la Pobla de Farnals.
 • Treballadora social de la UCA. Treballadora social de la UPCCA
 • Sexòloga. Unitat de salut sexual i reproductiva, Massamagrell
 • Representants dels centres educatius: CEIP Bisbe Amic Massamagrell; CEIP Verge del Rosari Massamagrell; CEIP Sant Joan Evangelista Massamagrell; CEIP Sagrada Família Massamagrell; CEIP Cervantes Pobla de Farnals; IES Massamagrell; IES Guillem D´Alcalà Pobla de Farnals; Escola Infantil Els Barrufets; Escola Infantil Pare Luis Amigó; Escola Infantil Carboneret; Escola Infantil Municipal La Creu de la Pobla de Farnals; Consell escolar CEIP Bisbe Amic; AMPA CEIP Verge del Rosari; AMPA CEIP Sant Joan Evangelista; AMPA CEIP Sagrada Família; AMPA IES Massamagrell; AMPA CEIP Cervantes; AMPA IES Guillem D´Alcala;
 • Centre d'Atenció precoç Massamagrell
 • Representant dels centres de discapacitats físics i psíquics: Centre ocupacional per a discapacitats Reina Sofia; Centre de dia Reina Sofia; Residència Malals mental Sant Lorenzo de Brindis; Habitatges tutelats per a malalts mentals Novoedat Massamagrell.
 • Associació Un altre camí
 • Representant dels centres de la 3a edat de la zona bàsica: Residència 3a edat Cantallops i Residència 3a edat barri de la Magdalena Massamagrell.
 • Representants centres de menors: Centre de menors Luis Amigó, Massamagrell. Llar d'acolliment general per a xiquets, xiquetes i adolescents, Massamagrell
 • Representants d'organitzacions, associacions i moviments ciutadans legalment constituïts dels Ajuntaments de Massamagrell i Pobla de Farnals: Associació Adisma, Associació de la dona Massamagrell; Associació de veïns barri de la Magdalena; Llar de jubilats Barri de la Magdalena; Llar de jubilats Passeig Rei en Jaume; Associació de veïns/as de Massamagrell; Cáritas Masssamagrell; Mestresses de casa Barri de la Magdalena; Associació taller tots amunt Pobla de Farnals; Associació de dones Dons per la sonoritat Pobla de Farnals; Llar de Jubilats Pobla de Farnals; Llar de Jubilats Pobla de Farnals platja; Mestresses de casa de Pobla de Farnals

El nomenament dels membres del Consell tindrà una duració de quatre anys. Transcorregut aquest termini el Consell sol·licitara la renovació de les designacions corresponents

 

Funcionament del Consell de Salut de zona bàsica

Convocatòries i sessions:

Es reunirà de manera ordinària amb periodicitat trimestral, a petició de la presidència i de manera extraordinària quan hi haja un assumpte d'urgència que tractar a petició del president/a, o d'un terç dels membres del Consell

La convocatòria es farà 15 dies abans amb l'ordre del dia perquè els membres puguen proposar temes per a la seua consideració i es fixara aquest ordre del dia i es donarà per tancada l'assistència 48 hores abans, prèvia confirmació per correu electrònic a la secretària del consell.

Es considerara la sessió constituïda sempre que estiguen el president o el seu representant, la secretària i la meitat dels membres.

Quan un membre no puga acudir i siga representat per una altra persona haurà de fer una autorització per escrit a nom de la persona concreta que li substituïsca

Els acords s'adoptaran per majoria. No serà objecte de deliberació cap tema que no aquest en l'ordre del dia, excepte cas d'urgència.

 

Actes:

De cada sessió s'estén acta per la persona titular de la secretària, que especificara les persones assistents, l'ordre del dia de la reunió, així com els acords adoptats.

En l'acta haurà de figurar els vots contraris i les abstencions, així com els motius que les justifiquen. Igualment es reflectirà si hi ha algun vot particular

S'enviaran els les actes de cada sessió abans de la sessió següent per a la seua revisió i aprovació en aqueixa reunió.