Consejo Zona Basica Malva-rosa

El consell de Salut és un òrgan que farà efectiva la participació dels ciutadans de Malva-rosa a través dels seus representants en les activitats relacionades amb la Salut que la Conselleria de Sanitat i els professionals del Centre de Salut de Malva-rosa duen a terme.

 

L'àmbit d'actuació del Consell de Salut de la Zona Bàsica de Malva-rosa serà tota la seua zona bàsica de Salut.

 

La Malva-rosa és un barri pertanyent al districte de Poblats Marítims. Està situat a l'est de la ciutat i limita al nord amb el municipi d'Alboraia, a l'est amb la mar Mediterrània, al sud amb Cabanyal-Canyamelar i Beteró i a l'oest amb La Carrasca.

 

La Zona Bàsica de Salut del Centre de Salut Malva-rosa engloba el conjunt del barri de la Malva-rosa i la zona aquest del barri del Cabanyal.
 

Correu de contacte: consell_malvarrosa@gva.es

 

COMPOSICIÓ

Equip sanitari al costat de representants de farmàcies, educació, serveis socials, associacions de veïns, Cáritas, grup de dones, CEIP's.

 

FUNCIONS

Realitzar i avaluar dels programes de salut dissenyats per l'equip d'atenció primària.

 

Participar en l'elaboració, desenvolupament i execució dels programes de salut i de totes aquelles accions tendents a millorar el nivell de Salut de la comunitat.

 

Contribuir al desenvolupament i execució de totes aquelles accions relacionades amb la informació sanitària, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia amb un enfocament comunitari.
 

Informar-se de l'evolució dels recursos estructurals, humans i econòmics-financers destinats a garantir l'assistència sanitària de la zona bàsica de salut i valorar el grau d'eficiència en la seua aplicació.
 

Realitzar i avaluar dels programes de salut dissenyats per l'equip de AP. Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris de la zona bàsica de salut,coneixent i informant les reclamacions i suggeriments que pogueren presentar-se si la naturalesa de les mateixes així ho aconsella.

 

Podrà convidar a les seues reunions a aquelles persones que, pel grau dels seus coneixements o la seua demostrada qualificació tècnica, puguen informar i assessorar sobre temes específics inclosos en l'ordre del dia. Aquestes persones acudiran en qualitat d'assessors amb veu però sense vot oració, desenvolupament i execució dels programes de salut i de totes aquelles accions tendents a millorar el nivell de salut de la comunitat

 

Proposar objectius que de decidisquen en les reunions posteriors.

 

FUNCIONAMENT

1r Convocatòria

2n ordre del dia, almenys 48 hores abans de la reunió.

3r una reunió ordinària cada 3 mesos. Reunió extraordinària convocada per la presidència a petició d'algun dels membres.

 

Presidència: cap/a de zona bàsica de salut

Secretaria: cap/a d'equip administratiu.

El consell quedarà vàlidament constituït amb la presència de la meitat més un dels seus components, en una primera convocatòria i d'un terç en la segona a realitzar trenta minuts després.

 

Serà requisit imprescindible la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria.

 

Els acords es prendran per majoria simple dels assistents disposant la presidència d'un vot de qualitat en cas de produir-se empat en la votació.

 

La secretaria es responsabilitzarà d'estendre acta de cadascuna de les reunions i els seus acords i li correspondrà, així mateix, remetre al Consell de Salut de l'àrea una memòria anual de les activitats del Consell amb el vistiplau de la seua presidència.