Sugerències, agraïments i queixes

Les queixes no tenen, en cap cas, la naturalesa de recurs administratiu i la seva interposició no paralitzarà els terminis establerts en la normativa vigent.

Sempre es preservarà la confidencialitat de les dades aportades tal com estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 

¿ON DIRIGIR-SE?

  • En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigeixin o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprès de sol·licitud i en la còpia .
  • Preferentment, en el Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) situats a l'Hospital Clínic de València, Hospital La Malvarrosa o Centre d'Especialitats El Grau.