drets i deures

Llei 14/1986 General de Sanitat

Article 9

Els poders públics hauran d'informar els usuaris dels servicis del sistema sanitari públic, o els que estiguen vinculats a este, dels seus drets i deures.

 

Article 10

Tots tenen els següents drets respecte a les distintes administracions públiques sanitàries:

 1. Al respecte a la seua personalitat, dignitat humana i intimitat sense que puga ser discriminat per raons de raça, de tipus social, de sexe, morals, econòmiques, ideològiques, polítiques o sindicals.
 2. A la informació sobre els servicis sanitaris a què pot accedir i sobre els requisits necessaris per a usar-los.
 3. A la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu procés i amb la seua estada en institucions sanitàries públiques i privades que col·laboren amb el sistema públic.
 4. A ser advertit si els procediments de pronòstic, de diagnòstic i els terapèutics que se li apliquen poden ser utilitzats en funció d'un projecte docent o d'investigació, que, en cap cas, podrà comportar perill addicional per a la seua salut. En tot cas, serà imprescindible l'autorització prèvia i per escrit del pacient i l'acceptació del metge i de la direcció del corresponent centre sanitari.
 5. Que se li done en termes comprensibles, a ell i als seus familiars o propparents, informació completa i continuada, verbal i escrita, sobre el seu procés, incloen-hi diagnòstic, pronòstic i alternatives de tractament.
 6. A la lliure elecció entre les opcions que li presente el responsable mèdic del seu cas, i serà necessari el previ consentiment escrit de l'usuari per a la realització de qualsevol intervenció, excepte en els casos següents:
  1. Quan la no-intervenció supose un risc per a la salut pública.
  2. Quan no estiga capacitat per a prendre decisions, i en este cas, el dret correspondrà als seus familiars o persones pròximes.
  3. Quan la urgència no permeta demores perquè es poden ocasionar lesions irreversibles o hi ha perill de defunció
 7. Que se li assigne un metge, el nom del qual se li donarà a conéixer, que serà el seu interlocutor principal amb l'equip assistencial. En cas d'absència, un altre facultatiu de l'equip assumirà esta responsabilitat.
 8. Que se li estenga certificat acreditatiu del seu estat de salut, quan l'exigència del certificat s'establisca per una disposició legal o reglamentària.
 9. A negar-se al tractament, excepte en els casos assenyalats en l'apartat 6; per a fer-ho ha de sol·licitar l'alta voluntària, en els termes que assenyala l'apartat 4 de l'article següent.
 10. A participar, a través de les institucions comunitàries, en les activitats sanitàries, en els termes establits en esta llei i en les disposicions que la desenvolupen.
 11. Que quede constància per escrit de tot el seu procés. Al finalitzar l'estada de l'usuari en una institució hospitalària, el pacient, familiar o persona pròxima a ell rebrà el seu informe d'alta.
 12. A utilitzar les vies de reclamació i de proposta de suggeriments en els terminis previstos. En un cas o en un altre, haurà de rebre resposta per escrit en els terminis que reglamentàriament s'establisquen.
 13. A triar el metge i els altres sanitaris titulats d'acord amb les condicions previstes en esta llei, en les disposicions que es dicten per al seu desenvolupament i en les que regulen el treball sanitari en els centres de salut.
 14. A obtindre els medicaments i els productes sanitaris que es consideren necessaris per a promoure, conservar o restablir la seua salut, en els termes que establisca reglamentàriament l'Administració de l'Estat.
 15. Respectant el peculiar règim econòmic de cada servici sanitari, els drets previstos en els apartats 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 d'este article seran exercits també respecte als servicis sanitaris privats.

 

Article 11

Seran obligacions dels ciutadans amb les institucions i organismes del sistema sanitari:

 1. Complir les prescripcions generals de naturalesa sanitària comuna a tota la població i les específiques determinades pels servicis sanitaris.
 2. Cuidar les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l'habitabilitat de les institucions sanitàries.
 3. Responsabilitzar-se de l'ús adequat de les prestacions oferides pel sistema sanitari, foidntalment pel que fa a la utilització de servicis, procediments de baixa laboral o incapacitat permanent i prestacions terapèutiques i socials.
 4. Firmar el document d'alta voluntària en els casos de no-acceptació del tractament. Si es neguen a això, la direcció del corresponent centre sanitari, a proposta del facultatiu encarregat del cas, podrà donar l'alta.

 

Llei 1/2003, de Drets i Informació de la Comunitat Valenciana

Llei 41/2002, de Drets i Informació de l'Estat