CONSELL DE SALUT DEL DEPARTAMENT

El Consell de Salut del Departament Clínic-Malva-rosa està regulat pel DECRET 79/2015, de 22 de maig, del Consell. [2015/4790] (DOCV núm. 7532 de 25.05.2015).

 

1. En cada departament de salut hi ha un consell de salut com a òrgan de participació comunitària per a la consulta i seguiment de la gestió del Sistema Valencià de Salut en el seu àmbit territorial, el qual queda adscrit a la secretaria autonòmica competent en matèria de sanitat, a través del departament de salut que corresponga, i exerceix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.

 

 

Composició

 

a) Cinc membres en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat que exercisquen les seues funcions en l'àmbit del departament de salut a proposta de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de sanitat.

b) Tres representants dels ajuntaments del departament de salut, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

c) Dos membres a proposta de les organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

d) Dos membres a proposta de les organitzacions sindicals més representatives en les juntes de personal del sector sanitari en l'àmbit del departament de salut. En cas d'empat en el nombre de representants obtingut en les eleccions sindicals, es dirimirà en funció del nombre de vots obtingut.

e) Dos membres a proposta de les organitzacions de consumidors, usuaris o veïns que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

f) Un membre en representació del col·legi professional sanitari que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

g) Un membre a proposta de l'associació de pacients i familiars de pacients que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat d'entre les que integren el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana.

 

2. Els consells de salut de departament podran, en l'àmbit de les seues competències respectives, remetre al Consell de Salut de la Comunitat Valenciana la informació i documentació que consideren d'especial interés o transcendència per a l'esmentat òrgan per al seu coneixement i efectes oportuns. La dita remissió es realitzarà a través dels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de sanitat.

 

3. La persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat nomenarà i cessarà els membres dels consells de salut dels departaments de salut per un període màxim de quatre anys, i podran ser designats novament per a altres períodes.

 

4. El consell de salut del departament de salut comptarà amb una Presidència, una Vicepresidència i una Secretaria i triarà d'entre els seus membres les persones titulars d'estes. La persona titular de la Secretaria es triarà d'entre els membres que actuen en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat.

 

Funcions


 

a) Promoure la participació ciutadana en el departament de salut.

b) Formular propostes destinades a millorar el sistema sanitari en l'àmbit del departament de salut.

c) Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels distints sectors i col·lectius socials.

d) Difondre informació d'àmbit sanitari d'interés per al col·lectiu d'entitats representades en el consell.

e) Conéixer el pla de salut del departament de salut.

f) Aprovar, si és el cas, el seu reglament de funcionament intern.

g) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legalment o reglamentàriament.