Consell Zona Bàsica Tavernes

El Consell de Salut de la Zona Bàsica de Tavernes Blanques és l'òrgan de representació dels ciutadans en la Zona Bàsica de Tavernes Blanques, del Departament Clínic-Malva-rosa. És un òrgan que fa efectiva la participació de la població de Tavernes Blanques, a través dels seus representants, en les activitats relacionades amb la salut que la Conselleria de Sanitat i treballadors del Centre de Salut duen a terme.

Es pretén així impulsar el protagonisme de la pròpia comunitat amb la finalitat que la promoció i l'educació de la salut siguen principalment una

corresponsabilitat compartida pels ciutadans i els professionals sanitaris que conviuen en la Zona Bàsica de Salut de Tavernes Blanques.

Correu de contacte: consell_tavernes@gva.es

 

COMPOSICIÓ

El consell estarà format per:

La Cap de la Zona Bàsica de Salut de Tavernes Blanques .

La Coordinadora d'Infermeria del Centre de Salut de Tavernes Blanques.

La Treballadora Social de l'Equip d'Atenció Primària de Tavernes Blanques.

La Regidora de Sanitat i Assumptes Socials, com a representant de l'Ajuntament.

La Treballadora Social dels Serveis Socials de l'Ajuntament.

El Tècnic de Joventut de l'Ajuntament de Tavernes Blanques.

Una farmacèutica de la Zona Bàsica de Salut, en representació de les farmàcia d'aquesta.

Representants d'organitzacions, associacions i moviments ciutadans legalment constituïdes, en els estats dels quals recullen específicament interessos en Salut:

Un/a representant de les Associacions de Veïns de la zona.

Un/a representant de les AMPAS de la Zona Bàsica de Salut.

Un representant de ASODIS (Associació Discapacitats Tavernes Blanques).

Un/a representant de l'Associació de Jubilats i Pensionistes.

Una representant del Col·lectiu de Dones.

El nomenament dels membres del consell tindrà una duració de quatre anys. Transcorregut aquest termini el Consell sol·licitarà la renovació de les designacions corresponents.

 

COMPETÈNCIES

1. Conéixer i valorar els Acords de Gestió anuals de l'Equip d'Atenció Primària (EAP).

2. Conéixer i aprovar la Memòria del EAP de l'any anterior.

3. Conéixer i valorar la situació i funcionament del EAP.

4. Canalitzar i promoure la participació de la comunitat en les activitats de promoció i protecció de la salut, i, especialment, d'educació per a la salut.

5. Col·laborar en la determinació dels problemes de salut de la Zona i en la detecció de les seues necessitats específiques, així com en l'elaboració de les

corresponents propostes de millora i projectes d'actuació.

6. Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris de la ZBS, coneixent i informant les reclamacions i suggeriments que pogueren presentar-se si la naturalesa de les mateixes així ho aconsellara.

7. Canalitzar i valorar quantes iniciatives o suggeriments permeten la millora d'atenció i del nivell de salut de la Zona Bàsica.

8. Proposar i informar sobre qualsevol assumpte que li siga proposat per la Cap de Zona Bàsica o per les institucions amb responsabilitat sanitària en la Zona Bàsica de Salut.

9. Valorar i aprovar les propostes d'actuació del EAP per a l'any següent.

10. Elaborar una Memòria anual de funcionament del *CSZB.

 

FUNCIONAMENT

  • La presidència serà exercida per la JZB de l'EAP i la secretaria per la T. Social.
  • El Consell de Salut es reunirà, en sessió ordinària, cada 3 mesos, podent-se reunir amb caràcter extraordinari sempre que ho convoque el seu president a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres.
  • Les convocatòries es faran amb 15 dies d'antelació i durant aqueix període, els membres del CSZB podran enviar a la secretaria del mateix la proposta de temes a incloure en l'ordre del dia. El període de remissió de propostes es tancarà 48 hores abans de la celebració de la reunió.
  • S'estendrà acta de totes les reunions que haurà de ser aprovada en la següent sessió.
  • El Consell tindrà com a seu el Centre de Salut de Tavernes Blanques.