Consejo Zona Basica Rafelbunyol

El Consell de Salut de la Zona Bàsica de Rafelbunyol és l'òrgan col·legiat i permanent de representació i participació dels ciutadans de la zona bàsica de Rafelbunyol pertanyent al Departament de Salut Clínic-Malva-rosa.

 

Té com a funció principal promoure i impulsar la salut comunitària mitjançant la participació de la població usuària, perquè a través de l'educació en salut de la ciutadania s'aconseguisca una corresponsabilitat entre els usuaris i els professionals sanitaris de la nostra zona bàsica, que done com a resultat una millora assistencial dins del nostre àmbit territorial.

 

Correu de contacte: consell_rafelbunyol@gva.es

 

 

COMPOSICIÓ

El Consell de Salut estarà format per:

- La Cap de Zona Bàsica de Rafelbunyol, que serà la Presidenta del Consell de Salut

- La Coordinadora d'Infermeria del centre de salut de Rafelbunyol, que serà la vicepresidenta del Consell de Salut i substituirà a la Presidenta en cas d'absència.

- La Referent administrativa del centre de salut de Rafelbunyol, que actuarà com a Secretària del Consell de Salut.
 

Vocals:

- Regidora de Sanitat de l'Ajuntament de Rafelbunyol

- Cap Policia Local de Rafelbunyol

- Treballadora Social de l'equip d'atenció primària de Rafelbunyol

- 1 Representant dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Rafelbunyol

- 1 Representant de la UCPPA de la Mancomunitat de L' Horta Nord

- Titulars de farmàcies de Rafelbunyol

- 1 Representant de l'AMPA del CEIP Verge del Miracle

- 1 Representant de l'AMPA del CEIP Germanells

- Representant de l'AMPA de l'IES Rafelbunyol

- Director/a CEIP Verge del Miracle

- *Director/a CEIP Germanells

- Director/a IES Rafelbunyol

- 1 Representant Associació de Jubilats i Pensionistes de Rafelbunyol

 

- 1 Representant del col·lectiu de Mestresses de casa de Rafelbunyol

- 1 Representant de la Residència de la 3a Edat Verge del Miracle

- 1 Representant de la AECC de Rafelbunyol

- 1 Representant de l'associació de comerços de Rafelbunyol

- 1 Representant de l'associació d'empreses del polígon de Rafelbunyol

- 1 Representant de l'associació de colònies felines de Rafelbunyol

- Podent participar en el futur altres representants de col·lectius usuaris del centre de salut.

El nomenament dels membres del Consell tindrà una duració de quatre anys. Transcorregut aquest termini, el Consell sol·licitarà la renovació de les designacions corresponents.

 

 


 

COMPETÈNCIES

 

1.- Canalitzar i promoure la participació de la comunitat en les activitats de promoció i protecció de la salut, i especialment, d'educació per a la salut.

2.- Col·laborar en la determinació dels problemes de salut de la Zona Bàsica i en la detecció de les seues necessitats específiques, així com l'elaboració de les corresponents propostes de millora i projectes d'actuació.

3.- Conéixer i valorar la situació i funcionament del centre de salut

4.- Canalitzar i valorar quantes iniciatives o suggeriments permeten la millora de l'atenció a nivell de la nostra zona bàsica de salut.

5.- Promoure la formació de la població usuària per a millorar el nivell d'autocures.

6.- Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris de la zona bàsica de salut.

7.- Promoure i informar les propostes d'actuació del EAP per a l'any següent, així com sobre qualsevol altre assumpte a proposta de la JZB o per les Institucions amb responsabilitat sanitària de la zona bàsica.


 

FUNCIONAMENT

 

El Consell de Salut es reunirà en sessió ordinària una vegada a l'any, podent-se reunir amb caràcter extraordinari sempre que ho convoque la seua Presidenta a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres.

Les Convocatòries es faran amb quinze dies d'antelació i durant aqueix període, els membres del Consell podran enviar a la Secretaria del mateix la proposta de temes a incloure en l'Ordre del Dia prèviament remés. El període de remissió de propostes es tancarà 48 hores abans de la celebració de la reunió.

S'estendrà acta de totes les reunions que haurà de ser aprovada en la següent sessió.

El Consell tindrà com a seu el centre de salut de Rafelbunyol, no obstant això les reunions podran ser realitzades en dependències facilitades per l'Ajuntament quan raons d'espai així ho aconsellen.