codi ètic del departamento

CODI ÈTIC DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA, CLÍNIC MALVA-ROSA

 

L'exercici de la Medicina actual requereix una contínua presa de decisions tant des d'un punt de vista tècnic com a ètic. D'altra banda el permanent progrés tecnològic que incideix sobre la Medicina i la complexitat de la Societat generen conflictes ètics de diversa índole que afecten a la relació entre professionals sanitaris i ciutadans.

Estos aspectes han servit com a base perquè la CBA del Departament  de València Clínic-Malvarrosa elabore este document conscient que la realització de bones pràctiques professionals requereix una adequada preparació cientificotècnica i un comportament ètic correcte.

Les directrius que han guiat este Codi d'Ètica es basen en els següents criteris:

  1. Fonamentació en els principis bàsics de la bioètica, com són l'autonomia, beneficència, no-maleficència i justícia.
  2. La promoció d'una cultura organitzativa orientada per una ètica de la responsabilitat.
  3. L'adequada atenció personal, social i comunitària als pacients.
  4. L'especialització corresponent al Centre sanitari del Departament Clínic-Malva-rosa, segons la demarcació de la Conselleria de Sanitat.

 

Principi 1

Proposem com a principi bàsic la defensa de la dignitat de la persona humana.

 

Principi 2 (fins de la medicina)

Considerem que les finalitats de la medicina inclouen: conèixer la naturalesa biològica bàsica de la malaltia, guarir als pacients sempre que siga possible, cuidar als malalts, reduir el sofriment, mantenir una acceptable qualitat de vida, comptant amb la decisió del pacient degudament informat per l'equip assistencial, procurar la col·laboració de les famílies en el procés. Estes finalitats són els objectius assistencials d'esta institució.

 

Principi 3 (Educació-investigació)

Tenim en compte que la necessitat immediata d'assistència al pacient tendeix a minimitzar la importància de la recerca biològica bàsica i en ocasions clínica. Afirmem que la recerca competentment concebuda, científicament fundada i èticament desenvolupada estableix un entorn d'aprenentatge, afavoreix un millor desenvolupament de l'activitat clínica, aporta nous coneixements i crea perspectives reals per col·laborar en l'eradicació de les malalties afavorint a més un balanç positiu entre riscos i beneficis.

 

Principi 4 (relació profesionals-pacients)

Reconocemos en los profesionales que trabajan en esta institución tareas y funciones específicas; no obstante todos tienen el mismo deber de trato humano con los pacientes. A causa de estos vínculos vocacionales y personales cada uno de nosotros tiene obligaciones morales individuales respecto a cada uno de los pacientes.

 

Principi 5 (Recolzament emocional)

Reconeixem en els professionals que treballen en aquesta institució tasques i funcions específiques; no obstant tots tenen el mateix deure tracto humà amb els pacients. A causa d'aquests vincles vocacionals i personals cadascun de nosaltres té obligacions morals individuals respecte a cadascun dels pacients.

 

Principi 6 (confidencialitat)

Afirmem que els pacients esperen que la informació personal siga confidencial, encara que les seves històries clíniques siguin accessibles a tots els sanitaris relacionats amb el procés del malalt. Tota la informació ha de ser registrada de forma responsable. L'accés a la mateixa també confereix una obligació moral. L'accés ha d'estar justificat i no ha de lesionar els interessos del pacient. Per tant hem de fer un ús responsable i prudent, atenint-nos a la nova Llei de protecció de dades i històries clíniques.

 

Principi 7 (presa de decisions)

Remarquem que les activitats especialitzades del personal sanitari donen lloc a diversos nivells de funció i presa de decisions. Per això és necessari afirmar la necessitat de demostrar un respecte mutu i reconèixer la nostra interdependència sense interferències com a col·laboradors responsables del benestar dels pacients. La presa de decisions ha d'estar ajustada al nivell de responsabilitat, considerant, no només l'activitat quotidiana on la urgència exigeix celeritat, sinó altres activitats a mitjà o llarg termini on és necessària la formació-recerca.

 

Principi 9 (Ús responsable dels recursos)

Fem notar que el tractament i la recerca sobre les diferents malalties són costosos, per la qual cosa requereixen un ús conscient, responsable i prudent dels recursos. En resoldre els conflictes que es poden plantejar per l'ús dels mateixos es tindran en compte els criteris ètics del present codi i l'experiència acumulada pel CBA

 

Principi 10 (Final de la vida)

El procés de morir ha de considerar-se com una de les etapes a les quals l'equip sanitari ha de prestar una major atenció. Demanem una especial sensibilitat i formació per atendre a persones als moments del final de la vida. El control dels símptomes i l'acompanyament han de ser els aspectes més importants a tenir en compte en aquesta etapa.

 

Reflexió Final

Amb el present Codi Ètic estem fent referència a una forma d'actuar i pensar que, per molt variada que pugui ser, pretén oferir un sistema de valors compartits, jutjats com a "bons" sense que ningú els imposi, en una societat que s'entén a si mateixa com a plural, aconfessional i no ideològica.

Així presentat, el Codi Ètic haurà d'oferir sempre normes o criteris d'abast molt general i està cridat a oferir un conjunt de valors, principis i criteris que serveixin de guia perquè es puguin adoptar amb major facilitat decisions de tipus ètic pràctic. Aquestes decisions respectaran les diferents valoracions que cadascun pogués tenir, sense privilegiar unes sobre unes altres, sinó atenent a una valoració consensuada i basada en valors i motius.