UNITAT PEDAGÒGICA HOSPITALÀRIA

La Unitat Pedagògica Hospitalària (UPH) de l'Hospital Clínic és un centre educatiu dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ubicat en la planta d'escolars del Pavelló Materno-Infantil de l'hospital. Estes unitats escolars sorgeixen dins de l'hospital amb la finalitat d'atendre escolarment als xiquets i xiquetes ingressats; al mateix temps que pretenen evitar l‘aïllament que podrien sofrir els menors degut a la seua malaltia.

 

La UPH de l'Hospital Clínic compta amb dues mestres especialistes en Pedagogia Terapèutica a temps complet.


 

Horari i calendari escolar

L'horari d'atenció a l'alumnat és de dilluns a dijous de 9:30 a 13:00 i de 14:30 a 16:00. Els divendres de 9:30 a 14:30. Juny i setembre l'horari serà sols de matí de 9:30 a 13:30.

 

El calendari escolar és l'establit de manera oficial pels col·legis d'Educació Infantil, Primària i Secundària de la ciutat de València.

 

Alumnat

La UPH atén els pacients hospitalitzats en la 5ª planta d'escolars matriculats en l'ensenyament obligatori (6-16 anys), a l'alumnat del 2n cicle d'Educació Infantil (3-5 anys) i Batxillerat (16-18 anys); prioritzant l'atenció de l'alumnat crònic. També treballem amb els menors que acudeixen a tractament a l'Hospital de dia onco-hematològic de pediatria.


 

Objetius

  • Proporcionar, en coordinació amb els centres de referència de l'alumnat i, en el seu cas, amb els docents de l'àmbit domiciliari, atenció educativa a l'alumnat hospitalitzat per a assegurar la seua continuïtat en el procés educatiu.
  • Contribuir i facilitar la incorporació de l'alumne al centre de referència una vegada acabat el període de convalescència.
  • Posar a l'abast dels xiquets i joves aquells mitjans tecnològics que afavorisquen l'aprenentatge i contribuïsquen, al seu torn, a proporcionar moments de gaudi i connexió amb el món exterior.
  • Fomentar la utilització del temps lliure a l'hospital programant activitats educatives i d'oci en coordinació amb altres professionals i associacions.
  • Afavorir diferents situacions de relació a l'aula que els permeten millorar les relacions interpersonals entre els diferents xiquets i xiquetes ingressats.
  • Estimular la seua assistència a l'aula hospitalària i la seua participació en ella.
  • Oferir assessorament i suport als pares i mares en matèria educativa fent-los partícips en el programa d'activitats proposades a l'aula.

En definitiva, la qual cosa pretenem des de la UPH és aconseguir que l'alumne/a se senta bé, mantinga un nivell d'activitat que afavorisca la seua recuperació i normalitze el seu procés educatiu.


 

Metodología

L'actuació com a docents de la UPH ha de tindre en compte totes les circumstàncies que envolten al xiquet hospitalitzat/a. Per això és necessari utilitzar tècniques encaminades a fomentar la seua creativitat, l'animació lectora, el desenvolupament de les seues capacitats i la utilització de noves tecnologies.

 

La intervenció educativa emprada respon als principis de l'escola inclusiva amb la finalitat de donar millor resposta a les necessitats educatives de la totalitat del nostre alumnat.

 

Activitats

Les activitats desenvolupades en aquesta UPH estan relacionades amb els aspectes escolars però també realitzem accions necessàries per a facilitar un marc d'atenció global que incloguen elements relacionats amb la socialització, l'afectivitat i el benestar general dels xiquets/as i adolescents hospitalitzats.


 

Normativa

Els objectius i procediments venen determinats pel desenvolupament legal vigent: Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

 

Concretament, els objectius, l'organització i el funcionament de les UPH situades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana queden recollits en:

 

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària

 

ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

 


 

CONTACTE: Unitat Pedagògica Hospital Clínic Universitari

Avda.Blasco Ibáñez, 17

PAVELLÓ MATERNO-INFANTIL 5ª PLANTA

46010 València

Tel. 96 197 26 17

e-mail 46033152@edu.gva.es