Consejo Zona Basica Foios

El Consell de Salut Bàsic de Foios busca impulsar la participació de la ciutadania en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques de salut local facilitant la cooperació dels ciutadans de Foios, Albalat dels Sorells i Vinalesa, a través dels seus representants, en les activitats relacionades amb la salut que la Conselleria de Sanitat i els professionals del Centre de Salut i Consultoris Auxiliars de la zona duen a terme.

L'àmbit d'actuació del Consell de Salut de la Zona Bàsica són els municipis de Foios, Albalat dels Sorells i Vinalesa.

 

Correu electrònic: consell_foios@gva.es

 

FUNCIONS

 Analitzar la situació de l'estat de salut i els seus determinants.

 Identificar i prioritzar objectius de promoció de la salut per a la seua comunitat.

 Identificar i potenciar recursos i actius per a la salut en la seua comunitat.

 Identificar i promoure accions de salut comunitària que s'hagen implementat amb èxit en altres contextos.

 Proposar millores de la qualitat assistencial relacionades amb l'accessibilitat als serveis i canalitzar els suggeriments de la ciutadania.

 

COMPOSICIÓ

Els seus components seran:

 

1. Presidència. Cap de Zona Bàsica de Foios.

2. Vicepresidència. Coordinador d'Infermeria de Foios.

3. Secretaria. Referent administratiu de Foios.

4. Vocalies:

 

 Dos professionals del EAP designats per la Presidència (preferentment voluntaris)

 Treballadora Social de la Zona Bàsica de Foios.

 Per Ajuntament de Foios (un representant).

 Per Ajuntament d'Albalat dels Sorells (un representant).

 Per Ajuntament de Vinalesa (un representant).

 Farmàcies (un representant).

 Associacions veïnals (un representant de cada municipi per a totes les d'aqueix municipi).

 Altres associacions amb la promoció de la salut entre els seus objectius (tres vocals elegits per la presidència).

 Consell Escolar-AMPA (un representant).

 Altres.

 

FUNCIONAMENT

El Consell tindrà com a seu el Centre de Salut de Foios encara que, quan siga necessari, podrà reunir-se en altres locals intentant alternar entre les tres poblacions a les quals representa.

 

En la constitució del Consell de Salut Bàsic de Foios, les seues vocals titulars seran nomenats per les entitats a les quals representen.

 

Es nomenarà, respecte a cada titular, una persona suplent designada de la mateixa forma que la persona titular.

 

El nomenament de les persones del Consell de Salut Bàsic tindrà vigència de 4 anys amb possibilitat de renovació. Es perdrà la condició de membre del Consell de Salut per dimissió de la persona interessada, per no ser renovat per l'entitat que representa a la finalització del mandat, per remoció de l'entitat o associació representada o per la inassistència durant tres reunions consecutives sense causa justificada.

 

El Consell es reunirà en sessió ordinària cada 3 mesos. Serà possible la convocatòria de reunions extraordinàries sempre que ho requerisca el seu president a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres.

 

Les convocatòries es faran amb 15 dies d'antelació per mitjans telemàtics (correu electrònic) i durant aqueix període, els membres podran enviar a la secretaria, pel mateix mitjà, la proposta de temes a incloure en l'ordre del dia. El període de remissió de propostes es tancarà 48 hores abans de la celebració de la reunió.

 

El Consell quedarà vàlidament constituït amb la presència de la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria o per un terç en segona convocatòria a realitzar 30 minuts després. Serà requisit indispensable la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria.

 

Per a l'adopció d'acords s'exigirà la majoria simple dels assistents, disposant la presidència d'un vot de qualitat en cas de produir-se empat en la votació.

 

Quan es considere d'interés, es podrà convidar a participar, amb veu però sense vot, a altres persones de reconeguda competència o associacions o administracions locals relacionades en els temes a tractar o les activitats dels quals siguen considerades d'interés.

 

S'estendrà acta de totes les reunions que haurà de ser aprovada en la següent sessió.

 

El Consell de Salut comunicarà a la direcció d'atenció primària del departament, que al seu torn donaran trasllat al consell de salut del departament de salut, de la seua constitució una vegada duta a terme, així com de la seua composició i cada vegada que es produïsca una variació d'aquesta, així com informarà amb freqüència mínima anual de les seues actuacions i remetrà les oportunes actes de les seues reunions.

 

S'establiran mecanismes efectius de comunicació i participació entre ells.

 

Es realitzarà la difusió en cada centre assistencial de la zona bàsica de salut de la composició del corresponent Consell de Salut Bàsic i de les seues convocatòries a fi d'estimular la participació comunitària.