Consell de Salud Serreria I

El Consell de Salut de Serreria 1- Consultori Auxiliar de Vicente Brull, és un òrgan de participació dels ciutadans que reben atenció sanitària en el nostre Centre de Salut, a través dels representants de les associacions, col·lectius i institucions implicades en la millora en salut de la nostra Zona Bàsica i els Professionals sanitaris.

 

Correu de contacte: consell_serreria1@gva.es

 

FUNCIONS

Col·laborar en la identificació dels problemes de salut prioritaris de la Zona, detecció de necessitats específiques i elaboració de propostes de millora i plans d'actuació.

 Conéixer i participar en l'elaboració, realització i avaluació dels programes de salut proposats per l'Equip d'Atenció Primària.

 Participar en l'elaboració, desenvolupament i execució dels programes de salut i de totes aquelles accions l'objectiu de les quals siga millorar el nivell de salut de la comunitat. Identificar i promoure accions de salut comunitària.

 Contribuir en el desenvolupament i execució de totes aquelles accions relacionades amb la Informació Sanitària, Promoció de la Salut i Prevenció de malalties amb un enfocament comunitari.

 Valorar i canalitzar quantes iniciatives o suggeriments es presenten en relació a la millora de l'assistència i nivell de salut de la Zona.

 Conéixer els recursos estructurals, materials i humans existents i valorar la idoneïtat i eficiència d'aquests.

 Promoure el coneixement i compliment dels Drets i Deures dels usuaris de la Zona, tenint coneixement dels motius de les queixes i suggeriments presentats pels usuaris.

 Conéixer i aprovar la Memòria anual del Centre.

 Conéixer i valorar el contingut dels Acords de Gestió del Centre, així com els resultats obtinguts.

 Valorar i informar sobre qualsevol assumpte que li siga proposat pel Cap de Zona o institució amb responsabilitat sanitària de la Zona.

 

 

COMPOSICIÓ

Cap de zona Serreria I

Coordinador Infermeria Serreria I

Treballadora social Serreria I

2 Pediatres Serreria I

1 Metgessa de família

2 representants de la Junta Municipal Marítim

1 representant Unitat Igualtat Cabanyal

1 Infermera CEAM Cabanyal

Directora CEAM Cabanyal

Presidenta AVV

Directiva AVVCC

Directiva AVVCC

1 Farmacèutica

1 Farmacèutica

1 Professora

Director Col·legi Santiago Apóstol

Director IES El Grao

1 representant Secretariat Gitano

1 representant Mihsalut

1 representant Associació Brufol

 

FUNCIONAMENT

 La Presidència del Consell serà exercida pel Cap de Zona.

 La Secretària del Consell serà exercida per la Treballadora Social del Centre de Salut de Serradora.

 El Consell es reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat trimestral i amb caràcter extraordinari a petició del President o a iniciativa d'un terç dels membres del Consell.

 Les convocatòries es faran amb un mínim de 15 dies d'antelació i durant aqueix període, els membres del Consell podran remetre a la Secretaria del mateix les propostes de temes a incloure en l'ordre del dia fins a 48 hores abans de la data de la convocatòria.

 La Secretaria estendrà acta de les sessions i la remetrà a tots els membres del Consell per a la seua aprovació en la següent reunió. Serà responsable també de l'elaboració de la Memòria Anual.

 La seu del Consell serà el Centre de Salut de Serradora sense que aquest fet supose que la celebració de les reunions puguen ser realitzades en altres dependències o instal·lacions de la Zona.

 El Consell quedarà vàlidament constituït davant la presència de la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria o d'un terç dels mateixos en segona convocatòria, transcorreguts 30 minuts. En tot cas, serà requisit la presència de la Presidència i Secretaria.

 Es perdrà la condició de vocal del Consell per dimissió d'aquest, per no ser renovat per l'entitat a la qual represente, per remoció de l'entitat o associació representada o per inassistència a quatre reunions consecutives sense causa justificada.

 Qualsevol entitat associativa de la Zona que ho sol·licite, podrà incorporar-se al Consell de Salut després de ser aprovat per majoria del Consell.

 Els acords seran aprovats per majoria simple dels assistents, disposant la presidència de vot de qualitat en cas d'empat.