consell de salut raspx

El Consell de Salut de les Zones Bàsiques de República Argentina-Salvador Pau és l'òrgan que fa efectiva la participació de la població en les activitats relacionades amb la millora de la salut i la prevenció de la malaltia promogudes per les diferents institucions que s'encarreguen de la Sanitat (Conselleria de Sanitat, Direcció General de Salut Pública, Ajuntament de València).

Es pretén així impulsar la participació i lideratge de la pròpia població, amb la finalitat que l'educació i promoció de la salut siguen una responsabilitat compartida pels ciutadans i els professionals sanitaris que conviuen en la Zones Bàsiques de Salut, contribuint de manera conjunta a la millora contínua del sistema sanitari.

 

Correu de contacte: consell_raspx@gva.es

 

Missió:

Coordinar i defensar mitjançant la participació activa aquelles activitats necessàries per al manteniment de la salut i la prevenció de la malaltia de la població adscrita a les nostres zones bàsiques de salut, representant a la comunitat i millorant activament el sistema sanitari aportant valor a la comunitat en general.

 

Visió:

  • Generar un col·lectiu d'usuaris empoderat i motivat que, en col·laboració amb el personal sanitari siga capaç de:
  • Lluitar per un desenvolupament d'activitats centrades i enfocades en les necessitats de la població en matèria d'assistència sanitària.
  • Mantindre una actitud crítica, informativa i participativa.
  • Promoure un sistema sanitari de qualitat i gratuït amb criteris d'equitat, solidaritat, innovació, eficàcia i eficiència.
  • Fomentar la cultura de salut entre la població.
  • Treballar pel manteniment d'una assistència sanitària digna.

 

Valors:

  • Equitat
  • Ètica
  • Creativitat i innovació
  • Compromís

 

Funcions del Consell de salut

1. Conéixer i valorar la situació i funcionament dels EAP.

2. Col·laborar en la determinació dels problemes de salut de la Zones (diagnòstic de salut) i en la detecció de les seues necessitats específiques, així com en l'elaboració de les corresponents propostes de millora i línies d'actuació.

3. Conéixer i valorar els Acords de Gestió anuals dels Equips d'Atenció Primària (EAP).

4. Conéixer i valorar les Memòries anuals dels *EAP juntament amb les propostes d'actuació i millora anuals.

5. Promoure i canalitzar la participació de la comunitat en les activitats de promoció i protecció de la salut, i, especialment, d'educació per a la salut.

6. Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris de les ZBS,

7. Conéixer i informar sobre les reclamacions i suggeriments que pogueren presentar-se si la naturalesa de les mateixes així ho aconsellara.

8. Elaborar una Memòria anual de funcionament del Consell.

9. Canalitzar i valorar quantes iniciatives o suggeriments permeten la millora d'atenció i del nivell de salut de les Zones Bàsiques.

10. Proposar i informar sobre qualsevol assumpte que li siga proposat per les Prefectures de les Zones Bàsiques o per les institucions amb responsabilitat sanitària en la mateixes.

 

En un moment posterior del seu desenvolupament podria també ampliar les seues funcions a:

a) Conéixer i participar en l'elaboració, realització i avaluació dels programes de salut dissenyats pels equips d'Atenció Primària.

b) Conéixer l'evolució dels recursos estructurals, materials, humans i *económicofinancieros destinats a garantir l'assistència sanitària en les zones bàsiques de salut i valorar el grau d'eficiència en la seua aplicació.

c) Informar l'avantprojecte del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i remetre'l al Consell de Salut del Departament.

 

Constitució, composició i funcionament del Consell de Salut
La direcció d'Atenció Primària del Departament serà la responsable d'iniciar el procés de constitució del Consell de Salut.

Per a la Constitució del Consell de Salut es farà publicitat durant el mes anterior a la data de constitució pels mitjans a l'abast del Centre (els taulons de les dependències del Centre de Salut, en els Centres de Majors, a les Escoles i les farmàcies de la zona, la web del Centre,...) convidant a assistir a les persones interessades. En aqueixa primera reunió de constitució s'hauran d'exposar les finalitats del Consell de Salut i suggerir un Pla Inicial d'Activitats.

Entre els assistents a la reunió de constitució s'elegiran un president i un secretari d'entre els professionals del Centre de Salut i els usuaris adscrits al mateix (preferentment un dels càrrecs serà un professional i l'altre un usuari).

Aquests càrrecs tindrà una duració de tres anys. Transcorregut aquest termini el Consell sol·licitarà la renovació de les designacions corresponents.

Fins que es legisle sobre els Consells de Salut de Zona Bàsica, a les reunions del Consell pot assistir qualsevol persona major d'edat, a títol personal o en representació d'una associació o Institució Pública.

El Consell de Salut es reunirà, en sessió ordinària, cada 3 mesos, podent-se reunir amb caràcter extraordinari sempre que ho convoque el seu president a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres.

Les convocatòries es faran amb 15 dies d'antelació i durant aqueix període, els membres del CSZB podran enviar a la secretaria del mateix la proposta de temes a incloure en l'ordre del dia. El període de remissió de propostes es tancarà 48 hores abans de la celebració de la reunió. S'estendrà acta de totes les reunions que haurà de ser aprovada en la següent sessió.