consell salut zona trafalgar

El Consell de Salut de la Zona Bàsica de Trafalgar és un òrgan que fa efectiva la participació de la població adscrita a través dels seus representants, en les activitats relacionades amb la salut promogudes per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i desenvolupades pels treballadors del Centre de Salut.

 

Es pretén així impulsar el protagonisme de la pròpia comunitat amb la finalitat que la promoció i l'educació de la salut siguen principalment una responsabilitat compartida pels ciutadans i els professionals sanitaris que conviuen en la Zona Bàsica de Salut.

 

Correu de contacte: consell_trafalgar@gva.es

 

Funcions del Consell de salut

a) Promoure la participació ciutadana de la ZB

b) Formular propostes destinades a millorar l'assistència de la ZB

c) Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries derivades dels diferents sectors i col·lectius socials.

d) Difondre informació d'àmbit sanitari d'interés per al col·lectiu d'entitats representades en el consell.

e) Conéixer i Participar en l'execució dels programes de salut i les possibles accions que milloren la Salut comunitària.

f) Promoure que la població de la ZB coneguen els seus Drets i Deures

g) Conéixer els recursos estructurals, materials i humans, destinats a cobrir les necessitats de salut de la població de la Zona

h) Valorar i aprovar les propostes d'actuació del EAP per a l'any següent

i) Elaborar una Memòria anual de funcionament del CSZB.

 

Composició

Cap de zona C.S. Trafalgar

Coordinadora Infermeria C.S.Trafalgar

Treballadora social C.S.Trafalgar

1 Infermer especialista en comunitària C.S.Trafalgar

1 pediatre C.S.Trafalgar

1 representant C. M. Serveis Socials Trafalgar

1 representant A.VV. Balears-Grau

Directora Centre de Dia GEROGARDEN

1 representant Residència*Domus Vaig veure (Ciutat de les Arts)

1 representant Centre Especialitzat D'Atenció A Majors, Illes Canàries (CEAM)

Treballadora Social ACOVA

1 membre de l'equip directiu IES Districte Marítim

Vicedirector de l'IES Balears

CEIP Grau

CEIP Tomàs de Montañana

1 farmacèutica Farmàcia Amalia de Gregorio

1 farmacèutic Farmàcia *Gorrochategui-Villuendas

 

Funcionament

Entre els assistents s'elegirà:

 • La Presidència del Consell
 • La Secretària del Consell
 • Les reunions del Consell es realitzaran amb caràcter ordinari amb una regularitat trimestral i amb caràcter extraordinari a petició de 1/3 dels components del Consell.
 • Les convocatòries es faran per escrit amb un mínim de 15 dies d'antelació i durant aqueix període, acompanyades dels temes de l'ordre del dia a tractar i amb una antelació mínima de quaranta-huit hores.
 • La Secretaria haurà de
 • Realitzar la convocatòria de l'òrgan per ordre de la persona titular de la Presidència, així com les citacions als membres d'aquest.
 • Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol una altra classe d'escrits dels quals haja de tindre coneixement.
 • La seu del Consell serà el Centre de Salut de *Trafalgar
 • El consell es considerarà vàlidament constituïts quan concórreguen les persones titulars de la seua presidència i secretaria o, en el seu cas, els qui els substituïsquen, i la meitat, almenys, dels seus membres en primera convocatòria. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió qualsevol que siga el nombre de membres que assistisquen sempre que no siga inferior a tres.
 • Els acords seran adoptats per majoria de vots.
 • No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia del consell, llevat que siguen presents tots els seus membres i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
 • Es perdrà la condició de membre del Consell per terminació del mandat, renúncia d'aquest, per incapacitat judicialment declarada, per defunció, per incompatibilitat, a instàncies de l'entitat a la qual representa, per dissolució de l'entitat o associació representada o per inassistència a quatre reunions consecutives sense causa justificada.
 • Qualsevol entitat associativa de la Zona que ho sol·licite, podrà incorporar-se al Consell de Salut després de ser aprovat per majoria del Consell.
 • Els acords seran aprovats per majoria simple dels assistents, disposant la presidència de vot de qualitat en cas d'empat.

 

Objetius

a) Promoure la participació ciutadana en el departament de salut.

b) Formular propostes destinades a millorar el sistema sanitari en l'àmbit del departament de salut.

c) Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels diferents sectors i col·lectius socials.

d) Difondre informació d'àmbit sanitari d'interés per al col·lectiu d'entitats representades en el consell.

e) Conéixer el pla de salut del departament de salut.

f) Aprovar, si és el cas, el seu reglament de funcionament intern.

g) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legalment o reglamentàriament.