consell de salut de zona benimaclet

La zona bàsica 9 del Departament Clínic Malvarosa s'estén entre la Ronda Nord, l'Avinguda Blasco Ibañez al sud, l'avinguda de Catalunya a l'est i l'Avinguda d'Alfauir a l'Oest. En ella atenen la salut de la població el Centre de Salut d'Alfauir, al nord i ell Centre de Salut de Benimaclet, al sud.

El Consell de Salut d'Alfauir Benimaclet, és un òrgan de participació dels ciutadans que reben atenció sanitària en els nostres Centres de Salut, a través tant dels representants de les associacions, col·lectius i institucions implicades en la millora en salut de la nostra Zona Bàsica, com de les institucions i els Professionals sanitaris.

Des del concepte de "governança local en salut" les comunitats locals són els entorns més pròxims a la ciutadania que amb major facilitat permeten fer efectiva l'acció en salut amb principis participatius i des de la *intersectorialidad i, per tant, són els protagonistes principals i l'eix central dels Consells de Salut de Zona Bàsica.

 

Correu de contacte: consell_benialfa@gva.es

 

FUNCIONS DEL CONSELL DE SALUT DE ZB

1) Col·laborar en la identificació dels problemes de salut prioritaris de la Zona i detecció de necessitats específiques, realitzant el diagnòstic de la situació de salut de la zona, així com l'elaboració de propostes de millora i plans d'actuació.

2) Conéixer i participar en l'elaboració, desenvolupament, execució i avaluació dels programes de salut i de totes aquelles accions l'objectiu de les quals siga millorar el nivell de salut de la comunitat.

3) Conéixer i valorar la situació i funcionament dels Equips d'AP d'Alfauir i Benimaclet.

4) Identificar, prioritzar objectius i promoure accions de salut comunitària, fonamentalment aquelles que s'hagen implementat amb èxit en altres contextos.

5) Identificar i potenciar els recursos i actius per a la salut existents en la comunitat que permeten ajudar a augmentar el benestar i reduir les inequidades en salut.

6) Contribuir en el desenvolupament i execució de totes aquelles accions relacionades amb la Informació Sanitària, Promoció de la Salut i Prevenció de malalties amb un enfocament comunitari i amb especial atenció a l'Educació per a la salut.

7) Valorar i canalitzar quantes iniciatives o suggeriments es presenten en relació a la millora de l'assistència i nivell de salut de la Zona.

8) Promoure el coneixement i compliment dels Drets i Deures dels usuaris de la Zona, tenint coneixement dels motius de les reclamacions i suggeriments que pogueren presentarse, si la naturalesa de les mateixes així ho aconsellara

9) Conéixer la Memòria anual de tots dos Centres de Salut.

10) Valorar i informar sobre qualsevol assumpte que li siga proposat per la Prefectura de Zona Bàsica o per les institucions amb responsabilitat sanitària en la Zona Bàsica de Salut.

11) Elaborar una memòria anual de funcionament del CSZB.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE SALUT DE ZONA BÀSICA

a) Presidència: la persona que exercisca la Prefectura de Zona Bàsica de Salut, alternant Alfauir i Benimaclet.

b) Vicepresidència: la persona titular de la Coordinació d'Infermeria.

c) Secretaria: serà exercida pels Treballadors Socials del Centre de Salut d'Alfauir i de *Benimaclet indistintament.

c) Vocalies:

 • Representant de la Junta Municipal de Districte d'Exposició.
 • Centre Mpal. Serveis Socials Benimaclet (CMSS).
 • Representant de l'Associació Veïnal de Benimaclet.
 • Representants d'Associacions o entitats d'Alfauir Benimaclet, legalment constituïts, l'objecte social de les quals siga la promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Amb la condició que les persones representants han de ser usuàries de la zona bàsica de salut.
  • ACOEC. Associació per a la cooperació entre comunitats.
  • AVUSAN. Associació valenciana d'usuaris de la sanitat.
  • Càritas.
  • Centre de Dia Municipal La Puríssima. Centre de dia per a persones majors dependents.
  • CMAPM *Benimaclet (jubilats).
  • Nova opció. Associació de dany cerebral adquirit de València.
  • Va unir de Consumidors de la Comunitat Valenciana.
  • Universitat Popular de Benimaclet.
 • Representants de Consells Escolars de Col·legis de la Zona Alfauir Benimaclet.
 • Farmacèutics de la Zona Alfauir Benimaclet.

El nomenament dels membres del Consell tindrà una duració de quatre anys. Transcorregut aquest termini el Consell sol·licitara la renovació de les designacions corresponents.

 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CSZB

CONVOCATÒRIES I SESSIONS

 • El Consell es reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat trimestral i amb caràcter extraordinari quan hi haja un assumpte d'urgència que tractar a petició del President o a iniciativa d'un terç dels membres del Consell.
 • Les convocatòries es faran amb un mínim de 15 dies d'antelació amb l'ordre del dia i, durant aqueix període, els membres del Consell podran remetre a la Secretaria les propostes de temes a incloure en l'ordre del dia, fins a 48 hores abans de la data de la convocatòria, al correu electrònic de la secretària del consell.
 • El Consell quedarà vàlidament constituït davant la presència de la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria o d'un terç dels mateixos en segona convocatòria, transcorreguts 15 minuts. En tot cas, serà requisit la presència de la Presidència/Vicepresidència i Secretaria.
 • Quan un membre no puga acudir i siga representat per una altra persona haurà de fer una autorització per escrit a nom de la persona concreta que li substituïsca.
 • Els acords s'adoptaran per majoria. No serà objecte de deliberació cap tema que no aquest en l'ordre del dia, excepte cas d'urgència.
 • Es perdrà la condició de vocal del Consell per dimissió d'aquest, per no ser renovat per l'entitat a la qual representa, per remoció de l'entitat o associació representada o per inassistència a quatre reunions consecutives sense causa justificada.

 

ACTES I MEMÒRIA ANUAL DEL CSZB

 • La Secretaria estendrà acta de cada sessió i la remetrà a tots els membres del Consell via mail per a la seua aprovació en la següent reunió.
 • Ell acta ha d'especificar l'ordre del dia de la reunió, les persones assistents, així com els acords adoptats. Haurà de figurar també els vots contraris i les abstencions, així com els motius que les justifiquen. Igualment es reflectirà si hi ha algun vot particular
 • La Secretaria serà responsable també de l'elaboració de la Memòria Anual del CSZB.
 • La seu del Consell serà el Centre de Salut d'Alfauir/Benimaclet alternativament, sense que aquest fet supose *obice perquè la celebració de les reunions puguen ser realitzades en altres dependències o instal·lacions de la Zona.