Consejo Zona basica Alboraia

El consell de Salut és un òrgan que fa efectiva la participació dels ciutadans d'Alboraia a través dels seus representants en les activitats relacionades amb la Salut que la Conselleria de Sanitat i els professionals del Centre de Salut d'Alboraia i els seus Consultoris Auxiliars, Racó de Sant Llorens, Patacona i Saplaya duen a terme. L'àmbit d'actuació del Consell de Salut de la Zona Bàsica d'Alboraia és tot el Municipi d'Alboraia.

 

Correu de contacte: consell_alboraia@gva.es
 

COMPOSICIÓ:

El Centre de Salut Zona Bàsica d'Alboraia estarà format per:

 

 •  Cap Zona Bàsica Alboraia
 •  Coordinadora d'Infermeria.
 •  Responsable administrativa Zona Bàsica Alboraia.
 •  Treballadora Social zona Bàsica Alboraia.
 •  Alcalde Alboraia.
 •  Regidora Salut Pública Alboraia.
 •  Treballadora Social S. S. Alboraia.
 •  Veterinari Salut Pública i Comunitària.
 •  Representants associacions veïnals:
  • Associacions de de dones.
  • Associacions veïns centre històric.
  • Associacions veïns Port Saplaya.
  • Associacions veïns Patacona.
  • Associacions Joves
  • Va unir Democràtica de Pensionistes.
  • Consell Escolar-AMPA.
  • Junta Local Contra el Càncer

 

El nomenament dels membres del Consell tindrà una duració de quatre anys. Transcorregut aquest termini el Consell sol·licitarà les renovacions de les designacions corresponents.

 

FUNCIONS:

a) Col·laborar en la determinació dels problemes prioritaris de salut de la zona i en la detecció de les seues necessitats especifiques, així com en l'elaboració de les corresponents propostes de millora i projectes d'actuació.

b) Conéixer i participar en l'elaboració, realització i avaluació dels programes de salut dissenyats per l'equip d'atenció primària.

c)Participar en l'elaboració, desenvolupament i execució dels programes de salut i de totes aquelles accions tendents a millorar el nivell de salut de la comunitat.

d) Contribuir al desenvolupament i execució de totes aquelles accions relacionades amb la informació sanitària, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia amb un enfocament comunitari.

e) Conéixer l'evolució dels recursos estructurals, humans i econòmics-financers destinats a garantir l'assistència sanitària de la zona bàsica de salut i valorar el grau d'eficiència en la seua aplicació.

f) Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris de la zona bàsica de salut,coneixent i informant les reclamacions i suggeriments que pogueren presentar-se si la naturalesa de les mateixes així ho aconsella .

g) En determinats casos el Consell de Salut podrà convidar a les seues reunions a aquelles persones que, pel grau dels seus coneixements o la seua demostrada qualificació tècnica, puguen informar i assessorar sobre temes específics inclosos en l'ordre del dia. Aquestes persones acudiran en qualitat d'assessors amb veu però sense vot.

 

FUNCIONAMENT:

La presidència del Consell Salut Zona Bàsica Alboraia serà exercida pel Cap Zona Bàsica. La secretària serà exercida per la Referent administrativa de la *Zoná Bàsica Alboraia. El Consell de Salut celebrarà almenys una reunió ordinària cada tres mesos, prèvia convocatòria de la seua presidència que inclourà un ordre del dia remés amb un mínim de 48 hores d'antelació. Les reunions extraordinàries tindran lloc quan les convoque la presidència per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres de Consell.

El consell quedarà vàlidament constituït amb la presència de la meitat més un dels seus components, en una primera convocatòria , i d'un terç en la segona a realitzar trenta minuts després. En tot cas, serà requisit imprescindible la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria.

Els acords es prendran per majoria simple dels assistents disposant la presidència d'un vot de qualitat en cas de produir-se empat en la votació.

La secretaria es responsabilitzarà d'estendre acta de cadascuna de les reunions i els seus acords i li correspondrà, així mateix, remetre al Consell de Salut de l'àrea una memòria anual de les activitats del Consell amb el vistiplau de la seua presidència.

Es perdrà la condició de membre del Consell de salut per dimissió de la persona interessada, per no ser renovat per l'entitat que representa a la finalització del

mandat, per remoció de l'entitat o associació representada o per la inassistència durant quatre reunions consecutives sense causa justificada. El Consell tindrà com a seu el centre de salut de l'equip d'atenció primària de la zona bàsica de salut.esidència de vot de qualitat en cas d'empat.