consell de salud de zona básica Almàssera

La Zona Bàsica 2 del Departament 5. Clínic-Malvarrosa la componen els municipis de: Almàssera, Bonrepósi Mirambell i Cases de Barcena.

El Consell de Salut de la Zona Bàsica és l'òrgan de representació dels ciutadans que habiten en estos municipis. És un òrgan que fa efectiva la participació de la població de: Almàssera, Bonrepòs i Cases de Barcena, a través dels seus representants, en les activitats relacionades amb la Salut que la Conselleria de Sanitat i treballadors del Centre de Salut i el seu Consultori Auxiliar duen a terme.

Es pretén així impulsar el protagonisme de la pròpia comunitat amb la finalitat de que la promoció i l'educació de la salut siguen principalment una coresponsabilitat compartida pels ciutadans i els professionals sanitaris que conviuen en esta Zona Bàsica.

 

Correu de contacte: consell_almassera@gva.es

 

COMPOSICIÓ:

El Consell de Salut estarà format per:

  • La Cap de la Zona Bàsica i la Coordinadora d'Infermeria.
  • Treballador Social dels Serveis de l'Ajuntament.
  • Una farmaceútica de la Zona Bàsica
  • La Regidora de Sanitat d'Almàssera
  • La Regidora de Sanitat de Bonrepòs
  • Un representant de Cases de Barcena.
  • Un representant de les Associacions de veïns de cada municipi.
  • Un representant de les diferents associacions i moviments ciutadans legalment constituïts, en els estatuts dels quals es recullguen específicament interessos en salut (un representant dels Consells
  • Escolars, associacions de malalts, associacions de dones, associacions de persones majors, associacions juvenils).

El nomenament dels membres del Consell tindrà una durada de 4 anys.Transcorregut aquest termini el Consell sol·licitarà la renovació de les designacions corresponents

 

COMPETÈNCIES:

1. Conèixer i valorar els Acords de Gestió anuals de l'Equip d'Atenció Primària (I.A.P. )

2. Conèixer i aprovar la Memòria de l'I.A.P. de l'any anterior.

3. Conèixer i valorar la situació i funcionament de l'I.A.P.

4. Canalitzar i promoure la participació de la comunitat en les activitats de promoció i protecció de la Salut i especialment, d'educació per a la Salut.

5. Col·laborar en la determinació dels problemes de Salut de la Zona i en la detecció de les seves necessitats especifiques, així com en l'elaboració de les corresponents propostes de millora i projectes d'actuació.

6. Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris de la Zona Bàsica de Salut, coneixent i informant les reclamacions i suggeriments que poguessin presentar-se si la naturalesa de les mateixes així ho aconsellés.

7. Canalitzar i valorar quantes iniciatives i suggeriments permetin la

millora d'atenció i del nivell de salut de la Zona Bàsica.

8. Promoure i informar sobre qualsevol assumpte que li sigui proposat per la Cap de Zona Bàsica o per les institucions amb responsabilitat sanitària a la Zona Bàsica de Salut.

9. Valorar i aprovar les propostes d'actuació de l'I.A.P. per a l'any següent.

10. Elaborar una Memòria Anual del funcionament del CSZB.
 

FUNCIONAMENT

La presidència serà exercida per la Cap de Zona Bàsica de l'I.A.P. i la Secretaria per la Treballadora Social. El Consell de Salut es reunirà en sessió ordinària, cada 3 mesos i amb caràcter extraordinari, a petició d'un terç dels seus membres o a instàncies del president quan ho consideri oportú. Les convocatòries es faran amb 15 dies d'antelació i durant aquest període, els membres del CSZB podran enviar a la secretària del mateix la proposta de temes a incloure en l'ordre del dia. El període de remissió de propostes es tanqués 48 hores abans de la celebració de la reunió. S'estendrà acta de tots les reunions que haurà de ser aprovat en la següent sessió. El Consell tindrà com a seu el C.S d'Almàssera.