PRESENTACIÓ


 

Què és el Comitè de Bioètica Assistencial (CBA)?

 

És un òrgan assessor i consultiu, de caràcter multidisciplinari, constituït per diferents professionals del Departament de Salut València-Clínic-Malvarrosa, amb diferents punts de vista, però que intenten coincidir en el denominador comú de la tolerància i el respecte per les opinions dels altres.

 

Tots els membres comparteixen el caràcter de voluntarietat i disponibilitat per acceptar les responsabilitats derivades de la seva pertinença al Comitè i el compromís de confidencialitat dels assumptes tractats.
 

El funcionament del Comitè de Bioètica Assistencial (CBA) està regulat per un Reglament de Règim Intern, que va ser elaborat pel propi Comitè. La base de la seva actuació és la *transigencia i capacitat de diàleg, per poder trobar punts d'acord en la deliberació sobre els conflictes ètics que puguin plantejar-se en la pràctica clínica.

 

Què "No És" el CBA?

 

El CBA, entre altres coses:

 

No és una extensió dels òrgans directius del Departament, on s'analitzin problemes directament relacionats amb la gestió clínica o l'administració de recursos del Departament

No és un Comitè Deontològic; no pretén jutjar conductes ni proposar sanció alguna

No és un fòrum sindical on es dirimeixin conflictes de naturalesa laboral

No està adherit a cap ideologia política ni confessió religiosa

No substitueix, en cap cas, al Comitè Ètic de Recerca Clínica (CEIC)

No proposa ni empara actuacions jurídiques per a persones o per a la institució

No és un òrgan que substitueixi o assumeixi la responsabilitat de qui hagi demanat el seu assessorament