Voluntades anticipades

"El Document de Voluntats Anticipades és el document mitjançant el qual una persona major d'edat o menor emancipada, amb capacitat legal suficient i lliurement, manifesta les instruccions que sobre les actuacions mèdiques s'han de tenir en compte quan es trobe en una situació en la qual les circumstàncies que concorren no li permeten expressar lliurement la seua voluntat.

 

"A la declaració de voluntats anticipades, la persona interessada podrà fer constar la decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o de recerca. En aquest cas, no es requerirà autorització per a l'extracció o la utilització dels òrgans donats.

 

El document es formalitzarà en escriptura pública davant notari o per escrit davant tres testimonis. En aquest últim cas, els testimonis seran persones majors d'edat, amb plena capacitat d'obrar, dels quals dues, com a mínim, no tindran amb l'otorgant relació per raó de matrimoni, parella de fet, parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o relació patrimonial alguna. El Document de Voluntats Anticipades podrà ser inscrit en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana.

 

Mentre la persona otorgant conserve la seva capacitat, segons el que es disposa en l'article 1 del Decret 168/2004, la seva llibertat d'actuació i la possibilitat d'expressar la seva voluntat preval sobre les instruccions contingudes en el Document de Voluntats Anticipades davant qualsevol actuació clínica.

 

Quan siga necessari, el metge responsable de l'assistència de la persona, conforme al que es disposa en l'article 9 del Decret 168/2004, podrà consultar el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana obtenint, si existeix el Document de Voluntats Anticipades, una còpia impresa del mateix que haurà d'incorporar-se a la història clínica del pacient.

 

El Document de Voluntats Anticipades produirà plens efectes per si mateix i haurà de ser respectat pels serveis sanitaris i per quantes persones tinguen alguna relació amb l'autor del mateix.

 

En el cas que en el compliment del Document de Voluntats Anticipades sorgís l'objecció de consciència d'algun facultatiu, l'entitat sanitària responsable de prestar l'assistència sanitària posarà els recursos suficients per atendre la voluntat anticipada del pacient en els supòsits admesos per l'ordenament jurídic. No podran tenir-se en compte voluntats anticipades que incorporen previsions contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no corresponguen exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst en el moment d'emetre-les. En aquests casos, quedarà constància raonada d'això en la història clínica del pacient."