consell de salut de zona museros

El Consell de Salut bàsic és un instrument per a facilitar la implementació local de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS) en el municipi, així com per al desplegament de projectes del V Pla de Salut de la CV i del Pla d'Acció d'Atenció Primària, a través dels espais de participació.

Aquest reglament estableix la finalitat, estructura i funcionament del Consell de *Salut bàsic per a la promoció i protecció de la salut i al benestar de la nostra Comunitat.

 

Correu electrònic: consell_museros@gva.es

 

COMPOSICIÓ

Els Consells de Salut i de participació respondran al principi de presència equilibrada de dones i homes i estaran formats per:

a. Presidència: la persona que exercisca la coordinació de la Zona Bàsica de Salut, que serà suplida per la vicepresidència.

b. Vicepresidència: la persona titular de la Coordinació d'Infermeria de la Zona Bàsica de Salut.

c. Secretaria: una persona elegida per la Presidència entre les persones integrants de l'Equip d'Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut.

d. Vocalies

Dues persones professionals de l'Equip d'Atenció Primària del seu àmbit territorial designats per la Presidència, preferentment entre professionals que es presenten voluntàriament.

 • Una persona professional de l'Equip de Treball Social Sanitari del seu àmbit territorial, designat per la Presidència. En defecte d'això, un professional de Serveis Socials Municipals del seu àmbit territorial.
 • Una persona representant d'algun dels ajuntaments del seu àmbit territorial designada de comú acord per les persones titulars de les regidories amb competències en matèria de Sanitat de l'àmbit territorial de la respectiva zona de salut.
 • Una persona del Centre de Salut Pública on aquest situada la zona bàsica de salut designada per la Direcció del Centre de Salut Pública corresponent.
 • Una persona representant de l'associació de veïnes i veïns adscrita a la zona bàsica de salut, designada per ells mateixos.
 • Tres vocals designats per la presidència del consell de salut bàsic entre les associacions o entitats en l'objecte social de les quals està inclosa la promoció de la salut i prevenció i presenten un projecte d'acció comunitària (UPCCA´s, centres educatius, farmàcies…).
 • L'àmbit d'influència de les associacions que participen ha d'incloure la zona bàsica de salut i les persones representants han de ser usuàries d'aqueixa zona bàsica de salut (associació de veïns, AMPA´..etc).
 • Quan es considere d'interés, cada Consell de Salut bàsic podrà convidar a participar, amb veu, però sense vot, a altres persones de reconeguda competència o associacions relacionades en els temes a tractar o les activitats dels quals siguen considerades d'interés.

 

FUNCIONAMENT

El Consell de Salut Bàsic està integrada per la totalitat dels seus membres, sota la direcció de la presidència i assistida per la secretaria, ajustant-se en el seu funcionament a les següents normes:

 1. El Consell de Salut Bàsic es reunirà almenys amb caràcter ordinari trimestralment, i amb caràcter extraordinari quan ho convoque la presidència. Es redactarà una acta/resumeixen després de cada reunió que es realitze.
 2. El lloc/espai de reunió serà definit en cada reunió pels participants i serà de caràcter rotatori entre els municipis i els centres sanitaris que componen la zona bàsica de salut.
 3. Podrà ser objecte de deliberació qualsevol assumpte no inclòs en l'ordre del dia que compte amb el vot favorable de la majoria.
 4. El Consell de Salut Bàsic aprovarà el pla de treball, el seu cronograma, i realitzarà el seguiment del mateix així com dels acords que s'aconseguisca en les reunions.
 5. El Consell presentarà un informe anual d'activitats de promoció de la salut que enviarà a cada organisme (adreça d'atenció primària i a l'adreça de salut pública de cada departament, consell de salut del departament de salut corresponent) amb freqüència mínima anual i les oportunes actes de les seues reunions. El Consell també informarà els òrgans anteriorment citats de les variacions o canvis que es produïsca en el si d'aquest.
 6. El Consell de Salut Bàsic establirà la manera de donar visibilitat al treball que ha realitzat davant la població través de jornades, tallers o setmanes dedicades a la promoció i prevenció de la millora de la salut amb la finalitat d'estimular la participació comunitària.