TReball SOCIAL

PRESENTACIÓ

El treball social és una professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social, i l'apoderament de les persones. Els principis de la justícia social, els drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el respecte a la diversitat són fonamentals per al treball social. Recolzada per les teories del treball social, les ciències socials i les humanitats, el treball social involucra a les persones i les estructures per fer front a desafiaments de la vida i augmentar el benestar de la població (Comitè Executiu de la Federació Internacional de Treballadors i Treballadores Socials).

 

La Unitat de Treball Social Sanitari és la responsable de la valoració, diagnòstic i tractament de la problemàtica social que sorgeix entorn de la persona malalta i la seua família, facilitant i coordinant l'accés als recursos sociosanitaris necessaris.

 

Podem assenyalar quatre dimensions d'acció pel que fa al tractament social sanitari:

 • Tractament directe (dimensió individual): Rebaixar l'ansietat, seguiment i suport davant la nova situació de dependència i/o canvi; Treball educatiu i d'assessorament sobre ajudes externes, formals i informals
 • Gestió de l'entorn (dimensió sociofamiliar): Es mantenen contactes amb les persones de suport per treballar el vessant emocional, la readaptació de rols i de dinàmiques familiars (canvis d'unitats de convivència, necessitat de suport continuat,...)
 • Administració i gestió dels suports formals per garantir la continuïtat assistencial i d'atenció a la persona i a la seua família (dimensió comunitària)
 • Coordinació sociosanitària des d'una perspectiva holística.

El Treball Social Sanitari és el suport professional que garanteix la continuïtat assistencial. Considera no solament les necessitats sanitàries que vénen determinades pel metge-a i infermeria, sinó les possibilitats socials que facilite el seguiment terapèutic i el compliment terapèutic en les condicions òptimes. Per a la seva acció es recolza en l'estudi social sanitari, el diagnòstic social sanitari i la intervenció social sanitària.

 

L'activitat professional es desenvolupa fonamentalment dins del marc hospitalari i va dirigida a l'atenció de pacients tractats al nostre hospital, tant en règim d'hospitalització com en consultes externes i urgències. També s'atén problemàtiques del personal del centre hospitalari, bé que acudeix directament, o bé, remesos des dels serveis mèdics i/o administratius.

 

La funció principal del-la treballadora social sanitari és potenciar els recursos personals, psíquics i socials per donar resposta als desajustaments i desequilibris vitals, causats per la malaltia.

 

UBICACIÓ

Planta baixa del Pavelló Matern-Infantil.

 

Telèfons: 963862616 directe

963862600 extensions 51434-51082

441701 corporatiu *ibercom

 

Horaris: Permanència en despatx de dilluns a divendres de 9h a 11h / 13h a 14h

Jornada laboral de dilluns a divendres de 7h a 15h

 

CARTERA DE SERVEIS

 • Valoració i diagnòstic de la situació sociofamiliar amb la finalitat d'aportar a l'equip sanitari les dades socials que puguen incidir en el procés de salut
 • Facilitar el suport necessari perquè el-la pacient i família puguen exterioritzar la seva situació emocional i siguin capaces d'assumir la problemàtica existent
 • Informació , orientació i tramitació de recursos públics i/o privats d'acord amb el diagnòstic social sanitari:
  • Cobertura sanitària
  • Reintegrament de despeses per dietes, trasllats i tractaments
  • Prestacions complementàries, tècniques i material ortoprotèsic
  • Procediments d'incapacitat judicial i internaments involuntaris
  • Places en Centres de Rehabilitació i Inserció social (*CRIS)
  • Associacions de malalts i familiars
  • Mediació intercultural, sol·licitud d'interpretis / traductors
  •  Recursos específics d'atenció a la dona, immigrant, menor, tercera edat, discapacitats, família o malalts mentals
  • Reconeixement grau de discapacitat
  • Reconeixement situació de dependència i del dret a altres prestacions del sistema
  • Adopciones, acolliment familiar, renúncia de nounats i altres mesures de protecció de menors
  • Sepeli "pobre de solemnitat"
  • Serveis d'atenció domiciliària i unes altres serveis socials generals
  • Places en residències de tercera edat, discapacitats físics, menors, matern-infantil o malalts mentals
  • Places en Centres de dia
  • Allotjaments per a persones sense sostre, pisos tutelats o centres d'acolliment persones en risc d'exclusió
  • Prestacions econòmiques contributives i no contributives, ajudes d'emergència o altres similars
  • Escolarització de nens i nenes amb necessitats educatives especials
  • Serveis i Unitats del sistema sanitari.

 

ÓRGANS DE PARTICIPACIÓ I SOCIETATS CIENTÍFIQUES

Els membres d'esta Unitat de Treball Social formen part dels següents òrgans de participació i societats científiques:

 • Comissió de Bioètica
 • Comissió de Trasplantaments
 • Junta de Departament
 • Junta Directiva de la Societat Valenciana de Medicina Pal·liativa
 • Comissió de Cures Pal·liatives València Clínic-Malvarrosa.

 

PROTOCOLS D'INTERVECIÓ

Parteix de l'activitat professional d'esta Unitat de Treball Social Hospitalari es guia a través d'uns protocols específics d'intervenció:

 • Protocol d'intervenció en la detecció i abordatge de situacions de desprotecció o maltractament infantil.
 • Protocol per a l'atenció sanitària de la violència de gènere (*SIVIO).
 • Protocol de exitus.
 • Protocol de derivació de pacients a Hospitals d'Atenció a Pacients Crònics i de Llarga Estada (elaboració pròpia).
 • Protocol d'intervenció davant una donació d'òrgans.
 • Protocol d'intervenció davant presumptes incapaces.