Recursos humans

 

CAP DE SERVEI

1

CAP SECCIÓ

3

FACULTATIUS ESPECIALISTES

12

FACULTATIUS CUPO

1

METGES RESIDENTS

7

SUPERVISOR/A

1

INFERMER/A

21

AUXILIAR INFERMERIA

14

ADMINISTRATIUS

4

 

Recursos estructurals

LLITS ASSIGNATS

22

Nº LLOCS HOSPITAL DIA (LAB. DIGESTIU)

2

QUIRÒFANS PROGRAMATS/SETMANALS

 

CONSULTES EXTERNES/SETMANALS

21

CONSULTES C. ESPECIALITATS/SETMANALS

11

 

Cartera de serveis

DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL DEL SERVEI

 

1. Unitat d'Hospitalització

 

         2. Unitat de Consultes Externes

 

         3. Unitat d'Endoscòpies

 

         4. Unitat de Motilitat Digestiva (Unitat de Referència de la C.V.)

 • Exploracions funcionals i terapèutica específica
 • Consulta Externa Específica

 

5. Laboratori de Digestiu/Hospital de dia

 

6. Unitat d'atenció a pacients amb Infermetat Inflamatòria

 

                       

ACTIVITAT ESPECÍFICA

 

Tècniques diagnòstiques

 1. UNITAT DE ENDOSCÒPIES

 

 • Endoscòpies altes
 • Endoscòpies baixes
 • CPRE (Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica)
 • Ecoendoscopia amb punció dirigida
 • Enteroscòpia

 

 1. UNITAT DE MOTILITAT DIGESTIVA
 • Exploració funcional esofàgica
 • Manometria convencional
 • Manometria esofàgica de alta ressolució
 • Tests de provocació

+ Betanecol

+ Edrofonio

+ Ingesta menjar sòlid

 • pHmetria ambulatòria de 24 hores
 • Test de Bernstein
 • Videodeglució (en col·laboració amb el Servei de Radiodiagnòstic)
 • Tránsit isotòpic esofàgic, tant mitjançant menjar sòlid com de líquids (en col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear)
 • Aclarament isotòpic orofaríngeo (en col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear)
 • Exploració capacitat motora gàstrica
 • Manometria convencional introduodenal
 • Buidament isotòpic gàstric (en col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear)
 • Exploració motora de l'intestí prim
 • Manometria convencional intestinal
 • Exploració motora colònica
 • Temps de trànsit total i *segmentario mitjançant marcadors *radioopacos (en col·laboració amb el Servei de *Radiodiagnóstico)
 • Manometria sigmoide de curta durada

+ Basal

+ Proves d'estimulació (ingesta sòlida, ús de diversos fàrmacs como betanecol, eritromicina, etc)

 • Manometria de còlon total i de llarga durada (24 hores)
 • Exploració funcional *rectoanal
 • Manometria convencional (perfil presiu del canal anal, reflex rectoanal inhibitori i maniobra defecatòria).
 • Manometria rectoanal d'alta resolució
 • Test d'expulsió
 • Estudi de la "compliance" rectal
 • Estudi de la sensibilitat *rectosigmoidea
 • Test de perfusió rectal
 • Defecografia (en col·laboració amb el Servei de Radiodiagnòstic)
 • Tests de l'alè (H+ espirat)
 • Intolerància a lactosa
 • Intolerància a fructosa
 • Absorció de xilosa
 • Sobrecrecimiento bacterià
 • Temps de trànsit ore-cecal
 • Test de l'alè C-13 (H. Pylori)
 • Presa de mostres per a seroteca i genoteca

 

 1. LABORATORI DIGESTIU/HOSPITAL DE DIA
 • Fibroscan (control i diagnòstic de malalties hepàtiques cròniques)
 • Test d'aclariment del Verd Indicianina (diagnòstic i valoració prequirúrgica de reseccions hepàtiques)
 • Test del Dejuni (diagnòstic de la Síndrome de Gilbert)
 • Test de Meltzer-Lió per a diagnòstic de microcristals en bilis
 • Presa de mostres per a seroteca i genoteca

 

Tècniques terapèutiques

 1. UNITAT D'ENDOSCÒPIA
 • Endoscòpies altes
 • Tractament de las varícies esofàgiques

+ Esclerosis

+ Lligadures amb bandes elàstiques

 • Dilatació estenosis esofàgiques
 • Dilatació estenosis pilòriques
 • Dilatació pneumática en l'acalàsia esofàgica
 • Tractament de l'acalàsia amb toxina botulínica
 • Gastrostomia endoscòpica percutànea (*PEG)
 • Hemostàsia endoscòpica de lesions sagnants
 • Tractament de lesions circumscrites amb argó
 • Mucosectomia
 • Polipectomies
 • Col·locació de pròtesi esofàgiques (temporals i definitives)
 • Col·locació de pròtesi pilòriques (temporals i definitives)
 • Col·locació de sondes transpilòriques
 • Tractament endoscòpic del diverticle de Zenker
 • Endoscòpies baixes
 • Polipectomies
 • Dilatació de estenosis colòniques
 • Col·locació de pròtesi colòniques
 • Tractament de lesions circumscrites amb argó
 • Resolució endoscòpica de vólvuls colònics
 • CPRE (Colangio-pancreatografia retrògrada endoscòpica)
 • Extracció de càlculs coledocals
 • Esfinterotomies
 • Ampulectomies
 • Pròtesis biliopancreàtiques (temporals i definitives)
 • Quistogastrostomia endoscòpica (per al tractament del pseudoquiste pancreàtico).
 • Càpsula endoscòpica
 • Enteroscòpia

 

 1. UNITAT DE MOTILITAT DIGESTIVA
 • Biofeedback per a la incontinència fecal
 • Biofeedback para el "anismo"
 • Tractament de la fisura anal amb toxina botulínica

 

 1. LABORATORI DIGESTI/HOSPITAL DE DIA
 • Control clinic-biològic del tractament de la hipertensió portal amb Betabloqueants
 • Control de recidiva i tractament de la ascitis del cirrótico amb paracèntesis
 • Control de l'anèmia del cirrótico avançat amb transfusions periòdiques
 • Tractaments iv de ferro
 • Tractaments iv de anti-TNF

 

Consultes específiques

 

 • En Consultes Externes:

2 consultoris dedicats a patologia hepàtica

2 consultoris dedicats a patologia gastroenterològica

 

 • Consultes Externes:
 • Infermetat inflamatòria crònica intestinal
 • Hepatocarcinoma
 • Protocol de trasplant hepàtic
 • Unitat de Motilitat Digestiva (Unitat de Referència de la C.V.)
 • Patologia motora primària i secundària esofágica
 • Patologia funcional gastrointestinal
 • Patologia funcional colònica
 • Patologia funcional rectoanal

 

 

 

T' INTEREsSA

xarxes socials