Digestiu

Recursos humans

CAP DE SERVEI:  1

CAP SECCIÓ:  3

FACULTATIUS ESPECIALISTES:  12

FACULTATIUS CUPO:  1

METGES RESIDENTS:  7

SUPERVISOR/A:  1

INFERMERO/A:  21

AUXILIAR INFERMERIA: 14

ADMINISTRATIUS:  4

 

Recursos estructurals

LLITS ASSIGNATS:  22

Nº LLOCS HOSPITAL DIA (LAB. DIGESTIU):  2

QUIRÒFANS PROGRAMATS/SETMANALS     

CONSULTES EXTERNES/SETMANALS:  21

CONSULTES C. ESPECIALITATS/SETMANALS:  11

 

Cartera de serveis

DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL DEL SERVEI

1. Unitat d'Hospitalització

2. Unitat de Consultes Externes

3. Unitat d'Endoscòpies

4. Unitat de Motilitat Digestiva (Unitat de Referència de la C.V.)

 

 • Exploracions funcionals i terapèutica específica
 • Consulta Externa Específica

5. Laboratori de Digestiu/Hospital de dia

6. Unitat d'atenció a pacients amb Infermetat Inflamatòria

                     

ACTIVITAT ESPECÍFICA

 

Tècniques diagnòstiques

1. UNITAT DE ENDOSCÒPIES

 • Endoscòpies altes
 • Endoscòpies baixes
 • CPRE (Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica)
 • Ecoendoscopia amb punció dirigida
 • Enteroscòpia

 

2. UNITAT DE MOTILITAT DIGESTIVA

 • Exploració funcional esofàgica
 • Manometria convencional
 • Manometria esofàgica de alta ressolució
 • Tests de provocació
 • Betanecol
 • Edrofonio
 • Ingesta menjar sòlid
 • pHmetria ambulatòria de 24 hores
 • Test de Bernstein
 • Videodeglució (en col·laboració amb el Servei de Radiodiagnòstic)
 • Tránsit isotòpic esofàgic, tant mitjançant menjar sòlid com de líquids (en col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear)
 • Aclarament isotòpic orofaríngeo (en col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear)
 • Exploració capacitat motora gàstrica
 • Manometria convencional introduodenal
 • Buidament isotòpic gàstric (en col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear)
 • Exploració motora de l'intestí prim
 • Manometria convencional intestinal
 • Exploració motora colònica
 • Temps de trànsit total i *segmentario mitjançant marcadors *radioopacos (en col·laboració amb el Servei de *Radiodiagnóstico)
 • Manometria sigmoide de curta durada
 • Basal
 • Proves d'estimulació (ingesta sòlida, ús de diversos fàrmacs como betanecol, eritromicina, etc)
 • Manometria de còlon total i de llarga durada (24 hores)
 • Exploració funcional *rectoanal
 • Manometria convencional (perfil presiu del canal anal, reflex rectoanal inhibitori i maniobra defecatòria).
 • Manometria rectoanal d'alta resolució
 • Test d'expulsió
 • Estudi de la "compliance" rectal
 • Estudi de la sensibilitat *rectosigmoidea
 • Test de perfusió rectal
 • Defecografia (en col·laboració amb el Servei de Radiodiagnòstic)
 • Tests de l'alè (H+ espirat)
 • Intolerància a lactosa
 • Intolerància a fructosa
 • Absorció de xilosa
 • Sobrecrecimiento bacterià
 • Temps de trànsit ore-cecal
 • Test de l'alè C-13 (H. Pylori)
 • Presa de mostres per a seroteca i genoteca

 

3. LABORATORI DIGESTIU/HOSPITAL DE DIA

 • Fibroscan (control i diagnòstic de malalties hepàtiques cròniques)
 • Test d'aclariment del Verd Indicianina (diagnòstic i valoració prequirúrgica de reseccions hepàtiques)
 • Test del Dejuni (diagnòstic de la Síndrome de Gilbert)
 • Test de Meltzer-Lió per a diagnòstic de microcristals en bilis
 • Presa de mostres per a seroteca i genoteca

 

Tècniques terapèutiques

1. UNITAT D'ENDOSCÒPIA

 • Endoscòpies altes
 • Tractament de las varícies esofàgiques
 • Esclerosis
 • Lligadures amb bandes elàstiques
 • Dilatació estenosis esofàgiques
 • Dilatació estenosis pilòriques
 • Dilatació pneumática en l'acalàsia esofàgica
 • Tractament de l'acalàsia amb toxina botulínica
 • Gastrostomia endoscòpica percutànea (*PEG)
 • Hemostàsia endoscòpica de lesions sagnants
 • Tractament de lesions circumscrites amb argó
 • Mucosectomia
 • Polipectomies
 • Col·locació de pròtesi esofàgiques (temporals i definitives)
 • Col·locació de pròtesi pilòriques (temporals i definitives)
 • Col·locació de sondes transpilòriques
 • Tractament endoscòpic del diverticle de Zenker
 • Endoscòpies baixes
 • Polipectomies
 • Dilatació de estenosis colòniques
 • Col·locació de pròtesi colòniques
 • Tractament de lesions circumscrites amb argó
 • Resolució endoscòpica de vólvuls colònics
 • CPRE (Colangio-pancreatografia retrògrada endoscòpica)
 • Extracció de càlculs coledocals
 • Esfinterotomies
 • Ampulectomies
 • Pròtesis biliopancreàtiques (temporals i definitives)
 • Quistogastrostomia endoscòpica (per al tractament del pseudoquiste pancreàtico).
 • Càpsula endoscòpica
 • Enteroscòpia

 

2. UNITAT DE MOTILITAT DIGESTIVA

 • Biofeedback per a la incontinència fecal
 • Biofeedback para el "anismo"
 • Tractament de la fisura anal amb toxina botulínica

 

3. LABORATORI DIGESTI/HOSPITAL DE DIA

 • Control clinic-biològic del tractament de la hipertensió portal amb Betabloqueants
 • Control de recidiva i tractament de la ascitis del cirrótico amb paracèntesis
 • Control de l'anèmia del cirrótico avançat amb transfusions periòdiques
 • Tractaments iv de ferro
 • Tractaments iv de anti-TNF

 

Consultes específiques

En Consultes Externes:

2 consultoris dedicats a patologia hepàtica

2 consultoris dedicats a patologia gastroenterològica

Consultes Externes:

 • Infermetat inflamatòria crònica intestinal
 • Hepatocarcinoma
 • Protocol de trasplant hepàtic
 • Unitat de Motilitat Digestiva (Unitat de Referència de la C.V.)
 • Patologia motora primària i secundària esofágica
 • Patologia funcional gastrointestinal
 • Patologia funcional colònica
 • Patologia funcional rectoanal