Alèrgia

Recursos Humans

 

CAP DE SECCIÓ 1

FACULTATIU ESPECIALISTA 3

METGE RESIDENT 4

INFERMER / A 3

TÈCNIC / A 1

AUXILIAR INFERMERIA 1

ADMINISTRATIU 1

LLITS ASSIGNATS 2

CONSULTES EXTERNES / SETMANALS 20

CONSULTES C.ESPECIALITATS / SETMANALS 5

 

Distribució funcional del Servei

 

CONSULTA CENTRE D'ESPECIALITATS:  CASA DEL MAR (Atesa per un facultatiu i una infermera)

 

Consulta mèdica diària

Laboratori de tècniques in vivo

Diagnòstic:

Proves cutànees i epicutànees.  Espirometria

Extraccions de sang

                 Terapèutica:

Administració i control de inmunoteràpia

Ensinistrament tècniques d'inhalació, autoinjecció d'adrenalina, autocuress, mesures de desal.lergenització, etc....

            Arxiu d'historials i elaboració de fitxer diagnòstic

 

LABORATORI DE TÈCNIQUES IN VITRO (Ubicat en 2ª planta Hospital Matern-Infantil, atès per una tècnic i supervisat per un facultatiu)

            Es realitzen totes les tècniques assenyalades en l'apartat de la Cartera de Serveis.

            Es manté la seroteca (Biobanco)

 

ADMINISTRACIÓ (atesa per una administrativa (Compartida amb el S. de Cirurgia Maxilofacial), encarregada de la elaboració d'informes clínics de totes les primeres visites ateses en consultes externes de l'hospital, informes d'alta hospitalària,  manteniment de fitxer de diagnòstics, etc)

 

 HOSPITALITZACIÓ

            S'atenen els pacients ingressats a càrrec d'Al.lergologia, ubicats generalment en qualsevol sala de l'hospital

            Así mateix, s'atenen les nombroses interconsultes de pacients ingressats en altres serveis

 

PAVELLÓ DE CONSULTES EXTERNES HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI (4ª PLANTA)

 

             CONSULTES MÈDIQUES  Diàries

             UNITAT D'INMUNOTERÀPIA (de dilluns a dijous)

             UNITAT DE DIAGNÒSTIC DE'ALÈRGIA A FÀRMACS (divendres)

UNITAT DE DIAGNÒSTIC D'AL.LÈRGIA A HIMENOPTERS (mensual)

LABORATORI DE TEST "IN VIVO" (diari)

 

 Diagnòstic:

 

Proves cutànies i epicutànies

Proves funcionals respiratòries

Proves de provocació bronquial amb metacolina

Proves de provocació bronquial amb Manitol

Proves de provocació bronquial específica amb al·lergogen

Proves  de provocació amb aliments

Proves de provocació  amb medicaments

Proves de provocació conjuntival i nasal

Rinometria acústica

Medició d'Òxid nítric en aire exhalat

Extraccions de sang

                Terapèutica:

Ensistrament tècniques d'inhalació, autoinJecció d'adrenalina  

Autocures, mesures de desal.lergenització

Tractaments d'urgències (Reaccions anafilàctiques, urticàries agudes, crisis asmàtiques, etc.

Altres

 

Tècniques específiques

DIAGNÒSTIQUES ( SI / NO)

SI

TERAPÈUTIQUES (SI / NO)

SI

      

 

Cartera de serveis

1. PROVES DIAGNÒSTIQUES: (descriure les diferents proves diagnòstiques realitzades en cada una de las unitats o seccions del Servei)

LABORATORI DE TÈCNIQUES IN VIVO

 

A/ Proves cutànies (prick-test e intradermorreacció) per a estudi de reaccions inmunològiques IgE e IgG mediades degudes a:

Aeroal.lèrgens

Aliments

Aditius

Fàrmacs

Verí d'himenòpters

Paràsits

Làtex

Altres antígens

 

B/ Proves epicutànies (e Intracutànies)  per a estudi de dermatitis de contacte i altres reaccions de hipersensibilitat cel.lular.

 

C/ Estudi d'immunitat cel.lular mitjançant intradermoreacció.

 

D/ Proves de provocació oral, parenteral, conjuntival, nasal i bronquial específiques (amb antígen) e inespecífiques per a estudi de:

Al.lèrgia medicamentosa

Patologia ocupacional

Alèrgia inhalatòria

Altres

 

E/  Proves de funció respiratòria (espirometria basal i broncodilatació)

 

F/  Proves de provocació bronquial específiques e inespecífiques (metacolina i manitol) per a estudi de la hiperreactivitat bronquial

 

G/ Medició d'Òxit nítric en aire exhalat per a estudi de la inflamació bronquial

 

H/  Rinometria  acústica per a estudi de la obstrucció nasal

 

I/ Extracció de sang i centrifugació per al seu processament en el nostre laboratori de tècniques in vitro

 

LABORATORI DE TÈCNIQUES IN VITRO

Determinació de IgE sèrica total

Determinació de IgE específica

Determinació de IgE específica front a components al.lergènics mitjançant  tècnica de microarrays  (ISAC)

Determinació de IgG e IgG4 específiques

Quantificació de ECP (proteina catiònica del eosinófilo)

Quantificació de Triptasa

Quantificació de C1 inhibidor, C3 y C4

Detecció de precipitines

Elaboració d'extractes diagnòstics no comercialitzats

Inmunobloting

Test d'activació de basòfils (TAB)

 

2. PROCEDIMENTS TERAPÈUTICS :

INDUCCIÓ DE TOLERÀNCIA A FÀRMACS  (DESENSIBILITZACIÓ):  En pacients al.lèrgics que requereixen l'administració del fàrmac per no existir alternatives terapèutiques.

INMUNOTERÀPIA AMB AEROAL.LERGÒGENS

INMUNOTERÀPIA AMB VERÍ D'HIMENÒPTERS SEGUINT UN PROTOCOL D'ADMINISTRACIÓ RÀPIDA

ADMINISTRACIÓ DE PREPARATS BIOLÒGICS (ANTICOSSOS MONOCLONALS): Omalizumab (Xolair)

TRACTAMENT SUBSTITUTIU AMB C1 INHIBIDOR (en pacients amb angioedema hereditari familiar)

TRACTAMENT DE URGÈNCIES: Reaccions pEr vacunEs, anafilÀxia, asma bronquial, etc....

ENSINISTRAMENT EN LA AUTOADMINISTRACIÓ D'ADRENALINA en pacients amb anafilaxia.