unitat pedagògica hospitalària

 

 La Unitat Pedagògica Hospitalària (UPH) de l'Hospital Clínic és un centre educatiu dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ubicat en la planta d'escolars del Pavelló Materno-Infantil de l'hospital. Estes unitats escolars sorgeixen  dins de l'hospital amb la finalitat d'atendre escolarment als xiquets i xiquetes ingressats; al mateix temps que pretenen evitar l‘aïllament que podrien sofrir els menors degut a la seua malaltia.

 

La UPH de l'Hospital Clínic compta amb dues mestres especialistes en Pedagogia Terapèutica, a temps complet, i amb dos professors de Secundària, a temps parcial: una de l'Àmbit Científic-Tecnològic i altre de l'Àmbit Humanístic-Lingüístic.

 

 

 

 

 

Horari i calendari escolar

L'horari d'atenció a l'alumnat és de 9.00 a 12.30 i de 15:00 a 16.30.
El calendari escolar és l'establit de manera oficial pels col·legis d'Educació Infantil, Primària i Secundària de la ciutat de València.

 

Alumnat

La UPH atén els pacients hospitalitzats en la 5ª planta d'escolars matriculats en l'ensenyament obligatori (6-16 anys), a l'alumnat del 2n cicle d'Educació Infantil (3-5 anys) i Batxillerat (16-18 anys); prioritzant l'atenció de l'alumnat crònic. També treballem amb els menors que acudeixen a tractament a l'Hospital de dia onco-hematològic de pediatria.

 

 

Objetius

  • Proporcionar, en coordinació amb els centres de referència de l'alumnat i, en el seu cas, amb els docents de l'àmbit domiciliari, atenció educativa a l'alumnat hospitalitzat per a assegurar la seua continuïtat en el procés educatiu.
  • Contribuir i facilitar la incorporació de l'alumne al centre de referència una vegada acabat el període de convalescència.
  • Posar a l'abast dels xiquets i joves aquells mitjans tecnològics que afavorisquen l'aprenentatge i contribuïsquen, al seu torn, a proporcionar moments de gaudi i connexió amb el món exterior.
  • Fomentar la utilització del temps lliure a l'hospital programant activitats educatives i d'oci en coordinació amb altres professionals i associacions.
  • Afavorir diferents situacions de relació a l'aula que els permeten millorar les relacions interpersonals entre els diferents xiquets i xiquetes ingressats.
  • Estimular la seua assistència a l'aula hospitalària i la seua participació en ella.
  • Oferir assessorament i suport als pares i mares en matèria educativa fent-los partícips en el programa d'activitats proposades a l'aula.

    En definitiva, la qual cosa pretenem des de la UPH és aconseguir que l'alumne/a se senta bé, mantinga un nivell d'activitat que afavorisca la seua recuperació i normalitze el seu procés educatiu.

 

 

 

Metodologia

L'actuació com a docents de la UPH ha de tindre en compte totes les circumstàncies que envolten al xiquet hospitalitzat/a. Per això és necessari utilitzar tècniques encaminades a fomentar la seua creativitat, el desenvolupament de les seues capacitats i la utilització de noves tecnologies.


La intervenció educativa emprada respon als principis de l'escola inclusiva amb la finalitat de donar millor resposta a les necessitats educatives de la totalitat del nostre alumnat.

 

Activitats

Les activitats desenvolupades en aquesta UPH estan relacionades amb els aspectes escolars; però també realitzem accions necessàries per a facilitar un marc d'atenció global que incloguen elements relacionats amb la socialització, l'afectivitat i el benestar general dels xiquets/as i adolescents hospitalitzats.

 

 

Normativa

Els objectius i procediments venen determinats pel desenvolupament legal vigent: la Llei orgànica 2/2006 d'Educació i la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la Qualitat Educativa.

Concretament, els objectius, l'organització i el funcionament de les UPH situades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana queden recollits en:

 


RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació dels procediments de sol·licitud i desenvolupament de l'atenció educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent en el seu domicili per malaltia, previstos en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'*Educació,*investigació, Cultura i *Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià

 ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

 

 

 

CONTACTE:

Unitat Pedagògica Hospital Clínic Universitari                                                                                     

Avda.Blasco Ibáñez, 17

PAVELLÓ MATERNO-INFANTIL 5ª PLANTA                               

46010 València                                                                     

Tel. 96 197 26 17

e-mail 46033152@gva.es

 

         

T' INTEREsSA