funcions

Quins són les seues funcions?

 

Corresponen al CBA, les següents funcions:

  1. Protecció dels Drets dels Pacients.
  2. Analitzar, assessorar i facilitar els processos de decisió clínica, en les situacions que puguen plantejar conflictes ètics entre els seus intervinents: personal sanitari, pacients i les institucions.
  3. Col·laborar en la formació de bioètica dels professionals dels diferents Centres del Departament de Salut, i molt en particular dels membres del Comitè.
  4. Proposar, a la institució, protocols d'actuació per a les situacions en què sorgeixen conflictes ètics i que es presenten de manera reiterada o ocasional.
  5. Impulsar la recerca en bioètica en el marc de les tasques assistencials que es desenvolupen en el Departament.
  6. Elaborar una memòria anual de les seues activitats i la seua remissió al Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana.

 

Les funcions del Comitè seran completament independents de les competències que, en assumptes d'ètica o deontològic, corresponguen als respectius col·legis professionals dels seus membres.

 

No és funció del CBA peritar o manifestar-se sobre les denúncies o reclamacions que afecten als aspectes procedimentals tècnics de l'activitat sanitària. I en cap cas, podran emetre judicis sobre les eventuals responsabilitats dels professionals implicats en els assumptes que se li sotmeten.

t'interessa

xarxes socials