consell de salud serreria i

El Consell de Salut de Serreria 1- Consultori Auxiliar de Vicente Brull, és un òrgan de participació dels ciutadans que reben atenció sanitària en el nostre Centre de Salut, a través dels representants de les associacions, col·lectius i institucions implicades en la millora en salut de la nostra Zona Bàsica i els Professionals sanitaris.

 

Correu de contacte: consell_serreria1@gva.es

FUNCIONS

 • Col·laborar en la identificació dels problemes de salut prioritaris de la Zona, detecció de necessitats específiques i elaboració de propostes de millora i plans d'actuació.
 •  Conéixer i participar en l'elaboració, realització i avaluació dels programes de salut proposats per l'Equip d'Atenció Primària.
 •  Participar en l'elaboració, desenvolupament i execució dels programes de salut i de totes aquelles accions l'objectiu de les quals siga millorar el nivell de salut de la comunitat. Identificar i promoure accions de salut comunitària.
 •  Contribuir en el desenvolupament i execució de totes aquelles accions relacionades amb la Informació Sanitària, Promoció de la Salut i Prevenció de malalties amb un enfocament comunitari.
 •  Valorar i canalitzar quantes iniciatives o suggeriments es presenten en relació a la millora de l'assistència i nivell de salut de la Zona.
 •  Conéixer els recursos estructurals, materials i humans existents i valorar la idoneïtat i eficiència d'aquests.
 •  Promoure el coneixement i compliment dels Drets i Deures dels usuaris de la Zona, tenint coneixement dels motius de les queixes i suggeriments presentats pels usuaris.
 •  Conéixer i aprovar la Memòria anual del Centre.
 •  Conéixer i valorar el contingut dels Acords de Gestió del Centre, així com els resultats obtinguts.
 •  Valorar i informar sobre qualsevol assumpte que li siga proposat pel Cap de Zona o institució amb responsabilitat sanitària de la Zona.

 

COMPOSICIÓ

 

Cap de zona Serreria I

Coordinador Infermeria Serreria I

Treballadora social Serreria I

2 Pediatres Serreria I

1 Metgessa de família

2 representants de la Junta Municipal Marítim

1 representant Unitat Igualtat Cabanyal

1 Infermera CEAM Cabanyal

Directora CEAM Cabanyal

Presidenta AVV

Directiva AVVCC

Directiva AVVCC

1 Farmacèutica

1 Farmacèutica

1 Professora

Director Col·legi Santiago Apóstol

Director IES El Grao

1 representant Secretariat Gitano

1 representant Mihsalut

1 representant Associació Brufol

 

 

FUNCIONAMENT

 

 •  La Presidència del Consell serà exercida pel Cap de Zona.
 •  La Secretària del Consell serà exercida per la Treballadora Social del Centre de Salut de Serradora.
 •  El Consell es reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat trimestral i amb caràcter extraordinari a petició del President o a iniciativa d'un terç dels membres del Consell.
 •  Les convocatòries es faran amb un mínim de 15 dies d'antelació i durant aqueix període, els membres del Consell podran remetre a la Secretaria del mateix les propostes de temes a incloure en l'ordre del dia fins a 48 hores abans de la data de la convocatòria.
 •  La Secretaria estendrà acta de les sessions i la remetrà a tots els membres del Consell per a la seua aprovació en la següent reunió. Serà responsable també de l'elaboració de la Memòria Anual.
 •  La seu del Consell serà el Centre de Salut de Serradora sense que aquest fet supose que la celebració de les reunions puguen ser realitzades en altres dependències o instal·lacions de la Zona.
 •  El Consell quedarà vàlidament constituït davant la presència de la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria o d'un terç dels mateixos en segona convocatòria, transcorreguts 30 minuts. En tot cas, serà requisit la presència de la Presidència i Secretaria.
 •  Es perdrà la condició de vocal del Consell per dimissió d'aquest, per no ser renovat per l'entitat a la qual represente, per remoció de l'entitat o associació representada o per inassistència a quatre reunions consecutives sense causa justificada.
 •  Qualsevol entitat associativa de la Zona que ho sol·licite, podrà incorporar-se al Consell de Salut després de ser aprovat per majoria del Consell.
 •  Els acords seran aprovats per majoria simple dels assistents, disposant la presidència de vot de qualitat en cas d'empat.

t'interessa

el teu departament