CIRUrGiA TORàCICA

Cartera de Serveis

 

Paret toràcica

 

Procediments diagnòstics

Biòpsia percutànea
Biòpsia incisional a cel obert

 

 1. Malformacions

 2. Patologia Traumàtica

 3. Patologia Infecciosa i Radionecrosi

 4. Tumors

Pleura

 

Procedimients diagnòstics

 

Toracocentesi

Punció- aspiració agulla fina transparietal

Biòpsia quirúrgica mediant cirurgia Videotorascópica

Biòpsia Quirúrgica cel obert

 

 1. Derrame Pleural

 2. Empiema Pleural Agut-Crònic

 3. Càmera Pleural Postresecció amb /sense fístula bronquial

 4. Tumors benignes

 5. Tumors Malignes

 6. Quilotórax

 7. Nemotórax i Hemoneumotórax

 

Pulmó Bronqui

 

Procediments diagnòstics

 

Biòpsia Pulmonar per cirurgia Videotoracoscópica

Biòpsia Pulmonar oberta

Punció-aspiració agulla fina transparietal

Biòpsia postbronquial

Biòpsia ganglionar cervical

Biòpsia Daniels

Mediastinoscópia cervical per cirurgia Videotorascópica

Mediastinoscópia cervical extesa per cirurgia videotoracópica

Mediastinoscópia anterior per cirurgia Videotorascópica

Helioscópia per cirurgia videotoracópica o Toracomía

VAMLA

Linfadenectomia mediastínica vídeo assistida

 1. Malformacions

 2. Patologia Infecciosa

 3. Tumors (càncer de pulmó i altres tumors pulmonars malignes)

 4. Cirurgia de l'emfisema

 5. Lesions traumàtiques

 6. Neumopatia difusa

 7. Hèrnia cardiaca postneumonectomia

Tràquea, Laringe i Bronquis

 

Procedimients diagnòstics

 

Fibrobroncoscopia

Broncoscopio rígid

Punció aspiració transtraqueal o transbronquial

 1. Malformacions

 2. Estenosi inflamatòries laringotraqueals

 3. Estenosi bronquial

 4. Fístula traqueoesofàgica benigna o maligna

 5. Fístula broncoesofàgica congènita o adquirida

 6. Fístula Broncopleural

 7. Traqueobroncomalàcia adquirida

 8. Síndrome colapse traqueal respiratori

 9. Tumors traqueobronquials benignes, malignes

 10. Papilomatosi laringotraqueal

 11. Traqueotomia

 12. Lesions traumàtiques

 13. Cossos extranys

 14. Paràlisi cordes vocals postoperatòria

 15. Hemoptisis

 

Esòfag

 

 1. Perforació esofàgica espontànea o traumàtica

 2. Hèrnia Hiat i reflux gastroesofàgic

 3. Divertícul esofàgic

 4. Tumors

 

Mediastí

 

Procedimients diagnòstics

 

Mediatinoscópia cervical por cirurgia videotorascópica VATS

Mediatinoscópia cervical extesa per cirurgia videotorascópica VATS

Mediatinoscópia anterior per cirurgia videotorascópica VATS

Helioscópia per cirurgia videotorascópica VATS

Biopsia per cirurgia videotorascópica VATS

VAMLA Linfadenectomia mediastínica assistida

 

 1. Patologia Infecciosa

 2. Quists Mediastínics

 3. Tumors Benignes o Malignes

 4. Miastenia Gravis

 5. Patologia Pericàrdica

 

Estret Toràcic Superior

 

Procedimients diagnòstics

 

Mediatinoscópia cervical per cirurgia videotorascópica VATS

Mediatinoscópia cervical extesa per cirurgia videotorascópica VATS

Mediatinoscópia anterior per cirurgia videotorascópica VATS

VAMLA Linfadenectomia mediastínica assistida

 

 1. Tumors Benignes i malignes

 2. Síndrome Estret Toràcic Superior

 

Sistema Nerviós Vegetatiu Toràcic

 

Diafragma

 

Procedimients diagnòstics

 

Biopsia diafragmàtica mitjançant cirurgia videotorascópica VATS o Toracotomia

 

 1. Hèrnies congènitas

 2. Ruptura Diafragmàtica

 3. Paràlisi Diafragmàtica Relaxació

 4. Tumors Benignes o Malignes

 5. Trànsit abdomino-toràcic

T' INTEREsSA

xarxes socials