Docència

DOCÈNCIA MIR

La capacitat docent per a la formació d'especialistes en el nostre servici és de dos/tres MIR per any. Estos desenvolupen el programa de formació a l'Hospital Clínic Universitari per un període total de 5 anys, seguint les directrius de la Comissió Nacional de l'Especialitat. Per a l'adequat control en l'adquisició d'habilitats i responsabilitats per part dels especialistes en formació, el Servici de Cirurgia disposa de tres tutors que es fan càrrec de la docència dels residents amb la finalitat que es complisquen els objectius assistencials i docents. 
Al llarg dels 5 anys de residència, cada resident girarà per totes les Unitats Clíniques del Servici de Cirurgia General per un període d'entre 6 i 12 mesos (Unitats: hepatobiliopancreàtica, esofagogàstrica i oncologia peritoneal, coloproctologia, cirurgia de paret i parts toves, endocrí-obesitat i cirurgia de mama). A més, realitzarà rotacions en altres servicis del mateix centre (cirurgia toràcica, cirurgia vascular, etc), en altres centres (trasplantament hepàtic) i en centres de reconeguda excel·lència a nivell internacional. En tots els seus rotatoris participarà activament en l'activitat clínica (hospitalització, quiròfan, consultes externes), en l'activitat d'investigació i en l'activitat docent (des de R3, si així ho consideren, es poden certificar com a col·laboradors docents per la Universitat de València). Els residents a més realitzaran guàrdies presencials (entre 3 i 6 guàrdies mensuals). 
Al final de cada rotatori, el resident rebrà una avaluació oficial per part del responsable de la unitat clínica o servici. Cada 3 mesos, el resident es reunirà amb el seu tutor, presentant les avaluacions dels seus rotatoris, així com la seua activitat clínica, d'investigació i formativa, recollides en el llibre del resident (proporcionat per la unitat de docència de l'hospital). A més, es discutiran les possibles aportacions per a una millora de la docència MIR en el servici de Cirurgia General. A final de cada curs, es realitzarà una avaluació global de l'activitat realitzada pel resident que comprendrà les avaluacions de cada rotatori, l'activitat clínica i científica desenvolupades i un examen d'avaluació. A tots els residents se'ls proposarà participar en projectes d'investigació clínica duts a terme pels facultatius del servici de Cirurgia General, així com la possibilitat de començar un projecte de doctorat que culmine amb la defensa d'una tesi doctoral. 

 

CURSOS PER A ESPECIALISTES

El nostre servici desenvolupa nombrosos cursos al llarg de l'any per a cirurgians d'àmbit nacional i internacional. D'entre tots els cursos anuals destaquem els següents del passat any:

  • EMEA Instructional Course: Building confidence in Colorectal Surgery
  • Escision Mesorectal Total Transanal Laparoscòpia (TaTME 2023)
  • Preceptorship Sessions: “LCO / PreceptorsSessions"
  • In-Hospital Training: Minimal Invasive Colorectal Surgery
  • IX i X Workshop Internacional d'Ecografia i Ressonància Anorectal
  • Curs de TET per al tractament de l'hèrnia inguinal
  • 11é Ed. Curs d'Anatomia Quirúrgica Aplicada HBP
  • 5a Ed. Curs Cirurgia de MAMA
  • Sessions formació en tècniques quirúrgiques de cirurgia mama

 

DOCÈNCIA DE GRAU

Seguint amb la vocació docent del nostre servici, a més de la formació dels residents i d'altres especialistes, impartim docència en el Grau de Medicina de la Universitat de València. El professorat vinculat i que té activitats compartides en Hospital i Universitat, inclou un catedràtic, 2 professors titulars, 1 contractat doctor i 2 associats universitaris. A més hi ha 5 professors associats assistencials encarregats de les pràctiques hospitalàries dels alumnes de Grau. La resta de l'staff participa en les tasques docents dels estudiants i especialistes en formació mitjançant la integració d'estos en les diferents unitats funcionals, tant en les tasques assistencials com en els projectes d'investigació.