Funcions Unitat qualitat

Les Unitats funcionals de qualitat desenvolupen les seues activitats alineades amb els objectius de Qualitat Assistencial
i Seguretat del Pacient de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública arreplegats en el PCAySP, amb tasques dirigides a:

 • Assessorar la Direcció del Centro en els objectius de qualitat i seguretat.
 • Impulsar l'organització per a la millora contínua de la qualitat en els processos assistencials.
 • Promoure estratègies de comunicació per a afavorir l'assoliment dels objectius.
 • Coordinar i assessorar les comissions, comités i grups de treball en matèria de qualitat assistencial i seguretat del pacient, així com impulsar la seua activitat.
 • Implementar, al costat de l'equip directiu, i donar suport a la gestió dels programes del Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient del Departament
 • Fomentar la normalització de l'activitat assistencial mitjançant la revisió i actualització de protocols i procediments de pràctica clínica i administratius.
 • Promoure i coordinar bones pràctiques sanitàries per a disminuir la variabilitat assistencial.
 • Millorar la seguretat dels pacients amb actuacions tendents a la identificació de riscos en l'assistència; potenciar la notificació i gestió d'esdeveniments adversos i implantar accions per a la seua prevenció, reducció o control de l'impacte. 
 • Posar en valor el dret a la informació i consentiment de pacients i potenciar la normalització del procediment de consentiment informat.
 • Difondre la cultura de la qualitat i seguretat entre els/les professionals i impulsar i coordinar la seua formació en la metodologia per a l'avaluació i millora de la qualitat i seguretat del pacient.
 • Garantir la participació i la cura dels professionals a través de mecanismes d'avaluació d'enquestes de clima laboral.
 • Potenciar la certificació i/o acreditació respecte a un sistema establit per norma reconeguda.
 • Col·laborar amb els Servicis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) en l'avaluació i establiment d'àrees de millora detectades després de l'anàlisi de les reclamacions i suggeriments; posada en marxa de procediments que asseguren la informació i intimitat del pacient; implantació del protocol d'acolliment a usuaris i la correcta identificació del personal voluntari en el Departament
 • Promoure la incorporació d'auditories i monitoratges sistemàtics com a estratègia clau de millora de la qualitat.